Положення про академічну доброчесність в комунальному закладі «КАРОЛІНО-БУГАЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛІЦЕЙ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»

1. Положення про академічну доброчесність в комунальному закладі «КАРОЛІНО-

БУГАЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛІЦЕЙ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» розроблено відповідно до вимог Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 р. №2145-VІІІ (ст. 48), Статуту комунального закладу «КАРОЛІНО-БУГАЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛІЦЕЙ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ», Концепції розвитку комунального закладу «КАРОЛІНО-БУГАЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛІЦЕЙ ОБЛАСНОЇ РАДИ».

2. Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом норм, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження творчої діяльності з метою забезпечення довіри і результатів навчання та творчих досягнень.

3. Дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками передбачає:

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

- надання достовірної інформації про методи і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну діяльність;

- контроль за здобуттям академічної доброчесності здобувачами освіти;

- об’єктивне оцінювання результатів навчання.

4. Порушення академічної доброчесності уважається:

- академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових і творчих результатів, отриманих іншими особами як результат власного дослідження (творчості) або відтворення опублікованих текстів інших авторів без зазначення авторства;

- фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі;

- фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних що стосуються освітнього процесу;

- списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання;

- обман – надання завідома неправдивої інформації щодо власної освітньої діяльності чи освітнього процесу. Формами обману є зокрема, академічний плагіат, само плагіат, фабрикація, списування тощо;

- хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи в пропозиціях щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або не матеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі;

- необ’єктивність оцінювання – свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти.

5. За порушення академічної доброчесності педагогічні працівники можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

- відмова в присвоєнні або позбавленні присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії;

- позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посад.

6. За порушення академічної доброчесності здобувачів освіти можуть бути притягнуті до такої академічної відповідальності:

- повторне проходження оцінювання (контрольна робота);

- повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми.

7. Порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності визначається уповноваженим колегіальним органом управління закладу освіти з урахуванням вимог Закону України «Про освіту» та спеціальних законів. Кожна особа стосовно якої порушено питання про порушення нею академічної доброчесності, має такі права:

- ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення факту порушення академічної доброчинності, подавати до нього зауваження;

- особисто або через представника надавати усні та письмові пояснення або відмовлятися від надання будь-яких пояснень, брати участь у дослідженні доказів порушення академічної доброчесності;

- знати про дату, час і місце та бути присутнім під час розгляду питання про встановлення факту порушення академічної доброчесності та притягнення її до академічної відповідальності;

- оскаржити рішення про притягнення до академічної відповідальності до органу, уповноваженого розглядати апеляцію або до суду.

8. За дії (бездіяльність) що Законом «Про освіту» визнані порушенням академічної доброчесності, особа може бути притягнута до інших видів відповідальності з підстав та в порядку визначених законом

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.