Концепція розвитку Комунального закладу «Кароліно-Бугазька загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІ ступенів»

Координати школи-інтернату: Вул. Приморська, 186, Овідіопольський район_____________________

e-mail - karolino.internat@ukr.net

Режим доступу до сайту_24/7, http://karolbugaz-internat.od.sch.in.ua

Загальні положення

Найменування концепції Комплексно-цільова концепція розвитку

комунального закладу «Кароліно-Бугазька загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІ ступенів»

Розробники концепції Адміністрація школи, педагогічна рада школи

Виконавці концепції Шкільне співтовариство, колектив педагогів, учнів, батьків.

Науково-методичні основи

розробки концепції Діяльність навчального закладу базується на підставі положень Конвенції ООН «Про права дитини»,

Конституції України, Законів України „Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, „Про охорону дитинства”, Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Положенням про загальноосвітню школу-інтернат та загальноосвітню санаторну школу-інтернат, іншими законодавчими актами та нормативними документами в галузі освіти і охорони дитинства, вищих центральних органів виконавчої влади, Статуту школи.

Коли і ким прийнято концепцію

31.09.2018 р. педагогічною радою школи

Пріоритетні напрями

концепції - Підвищення якості освітніх та лікувально-реабілітаційних послуг та забезпечення їх відповідності національним, європейським і міжнародним стандартам та вимогам;

- Модернізація навчальних робочих планів, програм, змісту навчання закладу;

- Запровадження в школі інноваційних підходів, форм, методів і засобів навчально-виховного процесу;

- Забезпечення ефективної взаємодії та співпраці всіх учасників навчально-виховного процесу;

- Створення сприятливих умов для самовираженості вихованців у різних видах діяльності, їх повноцінного фізичного розвитку.

- Формування громадської позиції формування готовності його до інтеграції у соціум.

- Самоконтроль і самооцінка власної діяльності.

Очікувані результати

Концепції та індикатори для

оцінки їх досягнення • Стабільність та поступальний розвиток закладу.

• Задоволення потреб всіх суб’єктів навчально-виховного та лікувально-реабілітаційного процесів.

• Зростання науково-методичного забезпечення, тенденція до розвитку всіх підсистем закладу.

• Зміцнення матеріально-технічного оснащення навчально-виховного та лікувально-реабілітаційного процесів.

• Зростання особистісних і системних дій учнівського та педагогічного колективів.

• Формування інформаційної культури і ключових компетентностей учнів, оволодіння вихованцями певним обсягом знань;

• Оволодіння навичками самоосвіти, самовиховання;

• Конкурентноздатність випускника школи-інтернату;

• Збереження і зміцнення фізичного, психічного і соціального здоров'я дітей

Термін дії концепції 2018/2019-2019/2020-2020/2021, 2021/2023 навчальні роки

Етапи реалізації концепції 1.Підготовчий (2018-2019 н. р.) — аналіз стану освітнього та реабілітаційного процесів у закладі;

2. Формуючий (2019-2020 н. р.) — розробка програм до проекту з метою реалізації Програми розвитку (Концепції розвитку закладу);

3. Впроваджувальний (2020-2021 н. р.) - реалізація програм шкільного проекту;

4. Контрольно-узагальнювальний (2021-2023 н. р.) – моніторинг ефективності впровадження шкільного проекту

Обсяг і джерела фінансування концепції Обласний бюджет, спонсорські і благодійні кошти

Порядок управління реалізацією концепції 1.Впровадження маркетингового управління з метою оптимізації відносин школи, з об'єктами зовнішнього середовища;

2. Оволодіння технологією моделювання різноманітних відносин у шкільному колективі;

3. Гуманізація міжособистісних стосунків педагогів та дітей, як рушійної сили освітнього процесу;

4. Оптимізація суб'єкт-суб'єктних відносин між педагогами;

5. Підвищення ефективності суб'єкт-суб'єктної взаємодії педагогів та батьків;

6. Удосконалення стосунків між учнями;

7. Педагогічне керівництво самовихованням, самоосвітою.

Структура закладу

1. Заклад має 1-9 класи для учнів віком від 6 до 15 (16) років.

2. Термін навчання — І— II ступенів:

І ступінь — початкова школа:

II ступінь -- базова загальна середня школа (загальноосвітні класи):

3. Наповнюваність класів визначається МОН України.

Організація навчально-виховного та лікувально-реабілітаційного процесів

1. Заклад працює за навчальним планом, що складається на основі розроблених МОН України базових навчальних планів.

2. Педагогічні працівники можуть поєднувати навчально-виховну роботу з науково-методичною та експериментальною, використовуючи поряд із традиційними методами і формами організації навчальних занять інноваційні технології навчання.

3. Структура навчального року — семестрова. Тижневий режим роботи регламентується розкладом занять.

4. Режим роботи закладу – цілодобовий.

5. Робочий навчальний план розробляється щороку на основі Типових навчальних планів МОН України. Основою конструювання робочого навчального плану є визначення зв'язків, які сприяють розумовому розвитку учнів, самопізнанню й усвідомленому особистісно професійному самовизначенню. Виявлення цих зв'язків визначає місію школи, яка полягає в тому, щоби створити найбільш сприятливі умови розвитку для всіх дітей: обдарованих, звичайних, тих, хто потребує корекції, - з урахуванням розходжень їхніх схильностей та здібностей й виражає узгодженість підходів до побудови змісту шкільної освіти. Результати узгодження таких підходів, визначення місця та значущості кожної освітньої галузі, їхня взаємодоповнюваність фіксується у пояснювальній записці до навчального плану.

Робочий навчальний план закладу відповідає наступним нормативам: кількість навчальних годин, що визначає максимально допустиме навантаження учнів, не повинна перевищувати кількість годин, вказаних у Типових навчальних планах.

6. Вивчення навчальних дисциплін здійснюється за програмами МОН України.

7. Система оцінювання знань учнів, порядок переведення та випуску, нагородження визначаються МОН України.

8. Основною формою організації навчально-виховного процесу є класно-урочна система.

9. Лікувально-реабілітаційний процес забезпечується медперсоналом (лікар-педіатр-фтизіатр, черговий медичний пост) та наявною лікувальною базою: фізіотерапевтичний кабінет, кабінет лікаря, маніпуляційна, кімната чергової медсестри, 1 ізолятор.

Умови навчально-виховного процесу

1. Питання формування культури здоров'я є пріоритетним напрямком діяльності органів управління закладом, учнівського самоврядування та психолого-педагогічної служби, педагогічного та медичного персоналів.

2. Для створення відповідних санітарно-гігієнічних умов функціонування закладу передбачено:

• дотримання вимог державних органів санітарно-епідеміологічного контролю відповідно до чинного законодавства;

• організацію раціонального режиму навчально-виховного процесу;

• введення стабільного рухового режиму учнів: система рухової активності школярів включає щоденні фізичні заняття (уроки фізичної культури, що внесені у розклад занять, заняття спортом за вибором, рухові паузи на уроках, ігрові перерви);

• організацію 5-ти разового гарячого харчування учнів.

3. Основним завданням забезпечення збереження життя та здоров'я учнів закладу є контроль за станом здоров'я під наглядом лікарів та шкільної медико-психолого-педагогічної комісії та за необхідності коригування індивідуального рухового режиму, здійснення профілактики та діагностики захворювань.

4. Проведення 2 рази на рік поглибленого медичного огляду за участю районних та обласних спеціалістів.

5. Приділяти особливу увагу пропаганді здорового способу життя, залучати дітей до регулярних занять фізичною культурою і спортом. Раціонально використовувати наявну матеріально-технічну базу, ігрові й спортивні майданчики.

7. Організовувати змістовне дозвілля дітей під час канікул та в оздоровчих таборах тощо.

СХЕМА РОБОТИ ШКОЛИ ПО ЗБЕРЕЖЕННЮ ЗДОРОВ'Я І ФОРМУВАННЮ ОСНОВ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ.

Здоров'я дитини-здоров'я нації

фізичне

психічне

уроки фізкультури духовне

шкільна психологічна служба спортивні гуртки Години спілкування:

-основи сімейного виховання

-психологічні розвивальні ігри

соціометрія

діагностика і корекція Шкільні гуртки :

- танцювальний

-декоративно-прикладної творчості

валеологія

режим

Реалізація виховних завдань згідно плану школи

Співробітництво

учень-педагог-батьки п'ятиразове харчування

Спільна робота з медперсоналом

-2р. в рік поглиблений медогляд

-вітамінні дні

-фіточаї

-фізпроцедури

- протирецедивне лікування

- санаторно-курортне лікування

- сан просвітницька робота Соціальне здоров'я

правова освіта

-робота із сім'ями з пропаганди здорового способу життя

-зустрічі з спеціалістами

Конкурентні переваги нашої школи:

• Режим роботи (діти перебувають у школі цілодобово, одержуючи при цьому повноцінне 5-разове харчування, готуючи уроки, задовольняючи свої інтереси в різних сферах освіти, беручи участь у численних позакласних заходах).

• На належному рівні гурткова і позакласна робота.

• Задовільне матеріально-технічне забезпечення (інформаційно-комп’ютерний комплекс в кабінетах інформатики та фізики,, кабінет фізики забезпечений усім необхідним для виконання практичних та лабораторних робіт, спортивний зал,; є відеопроектор, телевізори у багатьох кабінетах, кімнатах відпочинку тощо).

• Годин варіативної складової розподілені на посилення інваріантної складової наступним чином:

• У 1- му класі на вивчення технологічної галузі – 1 година на тиждень;

• У 2 - 4-их класах на вивчення української мови – 1 година на тиждень, фізичної культури – 1 година;

• у 5-му класі на вивчення української мови – 0,5 години на тиждень, української літератури - 1 година на тиждень, інформатики - 1 година на тиждень, фізичної культури – 1 година на тиждень;

• у 6-му класі на вивчення української мови - 0,5 години на тиждень, зарубіжної літератури – 1 година на тиждень, інформатики - 1 година на тиждень, фізичної культури - 1 година на тиждень;

• у 7-му класі на вивчення біології - 1 година на тиждень, хімії - 0,5 години на тиждень, фізкультури – 1 година на тиждень;

• у 8-му класі на вивчення української мови - 1 година на тиждень, зарубіжної літератури – 1 година на тиждень; фізичної культури - 1 година на тиждень;

• у 9-му класі на вивчення української мови - 1 година на тиждень, хімії - 1 година на тиждень, фізичної культури – 1 година на тиждень.

• Школа має дуже хороше розташування (узбережжя Чорного моря). Добре сполучення із районним та обласним центрами, бо село знаходиться на автотрасі Ізмаїл – Івано-Одеса.

• Вихованці забезпечуються гуртожитком, який розташований біля навчального корпусу.

• У школі-інтернаті є їдальня, з’єднана з гуртожитком теплим переходом.

• Для вихованців школи створені хороші умови проживання (тепло забезпечує модульна газова котельня, цілодобово є гаряча і холодна вода, встановлені на кожному поверсі гуртожитку душові кабіни, пральні машини, нові санвузли, зручні нові меблі у кімнатах, бібліотека, фізіотерапевтичний кабінет тощо).

• У школі працює кімната-музей етнографії, музей історії школи.

• Усі приміщення естетично оформлені, що створює хорошу атмосферу комфорту, затишку.

Головними принципами педагогічної діяльності є:

• гуманізація і демократизація навчально-виховного процесу;

• інтеграція змісту освіти і виховних впливів;

• урахування вікових і психолого-педагогічних особливостей учнів;

• опора на життєвий досвід учнів і педагогічний досвід вчителів і вихователів;

• активна участь у житті школи.

Дані принципи спрямовані:

• на особистість дитини та створення умов для розвитку її здібностей;

• співпрацю всіх учасників навчально-виховного процесу;

• взаємодію змісту освіти з усіх предметів та змісту виховної роботи для гармонійного розвитку інтелектуальної, емоційної, вольової сфер кожного учня.

Зміст виховання особистості у школі-інтернаті (схема “Я - особистість”) визначається такими складовим:

- життєтворча компетентність;

- компетентне ставлення до власного здоров’я;

- соціальна компетентність;

- особистісна компетентність;

- пізнавальна компетентність.

Саме на такий кінцевий результат ми працюємо і плануємо працювати й надалі. Девізом нашої роботи є слова: „Виховуй любов’ю. Не обділи довірою. Не збільшуй тривожність і страх. Зігрій надією на краще. Підготуй до дорослого життя”.

Формування ефективної кадрової політики

1. Щороку прогнозувати кадрові потреби навчального закладу.

2. Підвищувати професійну компетентність адміністрації щодо діагностування внутрішніх та зовнішніх кадрових ситуацій.

3. Увести контроль за режимом екстреного реагування на конфліктні ситуації у колективі закладу.

4. Визначити симптоми негативних тенденцій у роботі з персоналом, ситуацій кризового стану.

5. Концептуально обґрун¬тувати засоби мотивації персоналу до високопродуктивної праці.

6. Розробити антикризові програми роботи з кадрами.

7. Вивчити ситуацію на ринку праці в регіоні, залучати педагогічні кадри до роботи в навчальному закладі.

8. Формувати прозору філософію роботи з кадрами.

9. Проводити конкурентну політику серед педагогів, орієнтовану на активну самоосвіту, свідому самореалізацію своїх здібностей.

10. Розробити концепцію гендерної політики у формуванні педагогічних кадрів.

11. Сприяти поліпшенню умов праці всіх працівників за рахунок залучення матеріальних бюджетних та коштів та зусиль працівників.

12. Передбачати можливі кризові ситуації у педагогічному колективі, які можуть сприяти плинності кадрів. Вести превентивну політику щодо попередження цих явищ.

13. Провести хронометрію часу, який використовують працівники у позаурочний час. Визначити ефективність та продуктивність цього часу.

14. Розробити мотиваційні механізми підвищення зацікавленості працівників та задоволеності їхньої працею.

Управлінська діяльність

1. Організаційно-педагогічну модель управлінської діяльності складають:

• загальні збори;

• педагогічна рада;

• рада школи;

• освітні менеджери закладу (заступники директора з НВР, ВР);

• атестаційна комісія;

• учнівське самоуправління

2. Механізм управлінської діяльності включає: діагностику, проектування, керування навчально-виховною діяльністю, моніторинг.

3. Річне планування здійснюється з використанням програмно-цільового підходу. План будується на основі підготовки інформаційної довідки про школу, проблемного аналізу стану справ згідно з Концепцією школи. Системний характер модульних нововведень, що забезпечує перехід школи на вищий рівень розвитку, вимагає відповідної управлінської системи. Вищим органом управління є збори. Передбачається щорічне обов'язкове звітування директора перед працівниками закладу.

Управлінська діяльність закладу базується на основах демократичного стилю управління і впровадженню маркетингового управління з метою оптимізації відносин школи, з об'єктами зовнішнього середовища; що передбачає:

1. Оволодіння технологією моделювання різноманітних відносин у загальношкільному колективі:

2. Гуманізація міжособистісних стосунків педагогів та дітей, як рушійної сили освітнього процесу;

3. Оптимізація суб'єкт-суб'єктних відносин між педагогами;

4. Підвищення ефективності суб'єкт-суб'єктної взаємодії педагогів та батьків;

5. Удосконалення стосунків між учнями;

Організація науково-методичної роботи

1. Організаційно-педагогічну модель закладу складають:

учителі-предметники;

вихователі;

методична рада;

творча група;

соціально-психологічна служба;

інформаційно-методична служба (бібліотека, читальна зала, методичний кабінет);

медико-психолого-педагогічна комісія.

2. Науково-методична робота в закладі здійснюється в рамках шкільного проекту за програмою підготовки творчого педагога-психолога-дослідника.

3. З метою проектування підвищення освітнього та кваліфікаційного рівнів педагогічних працівників слід забезпечити своєчасне проходження ними курсів підвищення кваліфікації та атестацію.

4. Навчально-методичне забезпечення освіти та позакласну діяльність з предметів треба здійснювати через організацію роботи шкільних предметних методоб'єднань.

5. Соціально-психологічна служба закладу здійснює психологічний супровід та соціальний патронат освітньо-виховного та лікувально-реабілітаційного процесів.

6. Санітарно-гігієнічна служба в рамках шкільного проекту забезпечує реалізацію здоров'я зберігаючої програми.

Фінансово-господарська діяльність

Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється на основі коштів Державного та обласного бюджетів, що надходять у розмірі, передбаченому нормативами фінансування закладу для забезпечення належних умов його життєдіяльності.

Джерелами позабюджетного фінансування закладу є добровільні благодійні внески.

Матеріально-технічне забезпечення умов реалізації Концепції розвитку закладу здійснюється шляхом:

• зміцнення матеріально-технічної бази навчально-виховного та лікувально-реабілітаційного процесів;

• створення нових навчальних кабінетів;

• поповнення існуючих кабінетів навчально-наочними посібниками, довідковою, методичною, науково-популярною літературою;

• організації виготовлення саморобних навчальних посібників;

• придбання комп'ютерної техніки, технічних засобів навчання;

• поповнення бібліотечного фонду;

• придбання меблів.

ВІЗІЯ ШКОЛИ

1. Постійна турбота про дітей і здорова сімейна атмосфера школи-інтернату

Ми вважаємо, що це життєво важливо, щоб наші вихованці відчували, що їхня школа є безпечною дбайливою, місцем для спільного навчання колективу у здоровій сімейній атмосфері.

- Для цього ми в школі, і в кожному класі, працюватимемо, щоб забезпечити безпечний домашній затишок із загальноприйнятими правилами моралі, зрозумілими процедурами і чіткими межами, що включатимуть в себе повагу, терпимість і справедливість.

- допомагатимемо нашим вихованцям розвинути почуття обов'язку і співжиття у громаді, повагу один до одного, інших людей, до суспільного майна і особистої власності, а також до їх природного середовища;.

Для досягнення такої позитивної спільноти/співтовариства нам потрібно буде побудувати реальне партнерство, а також забезпечити нашому педагогічному колективу необхідну усесторонню допомогу і підтримку.

Ми всі повинні працювати для того, щоб допомогти нашим випускникам пишатися своєю школою, своєю громадою, гордитися не тільки у своїми власними успіхами і досягненнями, але й інших.

2. "Якісна освіта запорука самореалізації особистості, життєвого успіху кожного учня і випускника школи.

Найважливішою візією вважаємо переконати наших учнів і щоб вони прийшли до розуміння того, відповідальність за досягнення своїх особистих рекордів у навчанні і успіхів у житті покладена на них самих, що буде великим кроком у майбутнє життя .

Ми стурбовані тим, що у багатьох учнів не має потреби для с самореалізації і досягнення "особистих рекордів", і ми будемо спонукати наших вчителів розвивати ці якості в наших учнів у всьому, що вони роблять.

Для досягнення цієї мети наші педагоги будуть заохочувати учнів встановлювати свої власні цілі, планувати і оцінювати свою роботу, а також виробити такі звички, як: самодисципліна, оцінка зусиль і необхідності продовжувати навчання.

Ми також вважаємо, що для навчання впродовж життя, бути в змозі скористатися перевагами своєї майбутнього освіти, наші вихованці повинні бути впевнені в традиційних базових знаннях і вміннях, отриманих у школі.

Розвиваюче середовище школи стимулюватиме свободу вибору кожної дитини, виходячи з особистих інтересів, можливостей, прагнень. Воно збагачує особистий розвиток, сприяє ранньому прояву різносторонніх здібностей.

3. Освіта впродовж життя У сучасному світі знання змінюються швидше, ніж змінюються покоління. І хоча знання стають дедалі доступнішими, здатність приймати рішення, діяти на основі отриманих знань давно виявилася проблематичною

Ми хочемо забезпечити наших учнів збалансованими навчальними планами і програми які сприятимуть отриманню базових знань в повному спектрі галузей навчання, в тому числі - всі аспекти інформаційних технологій.

Ми також хочемо гарантувати, щоб всі випускники мали можливість розвинути свої потенційні таланти , що приведе їх до успішного життя і майбутнього працевлаштування.

Здобутий у школі рівень знань, умінь і компетенцій має бути одним із базових етапів до освіти протягом всього життя у безперервному процесі накопичення та удосконалення теоретичного та практичного досвіду для того, щоб витримувати випробування конкурентоспроможності у швидко мінливому і складному різноманітному світі.

МІСІЯ ШКОЛИ

Місія нашої школи полягає в тому, щоби створити найбільш сприятливі умови розвитку для всіх дітей: обдарованих, звичайних, тих, хто потребує корекції, - з урахуванням розходжень їхніх схильностей та здібностей.

Освіта, яку одержують учні, які тут навчаються:

- повинна забезпечити їх самореалізацію сьогодні й у майбутньому;

- покликана адаптувати дітей до швидкоплинного життя, в досить непростих, часом драматичних обставинах життя;

- повинна створити передумови для успішного життя у швидко мінливому світі, за допомогою індивідуалізації навчального процесу і впровадження нових освітніх технологій.

Місія школи конкретизується в її цілях.

ЦІЛІ ШКОЛИ

Мета - це очікуваний результат діяльності за визначений проміжок часу.

ГУМАНІТАРНІ ЦІЛІ ШКОЛИ:

1. Усвідомлення себе: сформувати в учасників навички особистого лідерства.

2. Усвідомлення себе по відношенню до інших: сформувати в учасників навички командної роботи і розподілу функціональних ролей.

3. Відповідальність: сприяти формуванню активної життєвої позиції учасників школи і усвідомлення ними соціальної відповідальності за себе і за майбутнє своєї країни.

4. Комунікація: розвинути навички конструктивної міжособистісної комунікації.

5. Здатність долати труднощі: навчити учасників школи ставити складні цілі і досягати їх виконання.

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ РОЗВИТКУ:

1. До 2023 року педагогічному колективу школи-інтернату опанувати способи застосування інформаційних технологій в навчальному процесі і створити потенціал для їхнього використання у школі.

2. До 2020-2021 навчального року кожному педагогу створити особисте порт фоліо вчителя на основі накопиченого досвіду із застосування передових освітніх технологій.

5. До 2020 року завершити естетичне оформлення школи, озеленення, створення сучасного дизайну ландшафту.

6. Створити необхідну базу для розвитку фізкультури і спорту.

7. Постійно адаптуватися до сучасних викликів життя.

Девіз школи: „Школа – простір життя дитини, у якому вона повинна мати можливість повноцінно розвиватися”

Кредо педагогів: Виховуй любов’ю. Не обділи довірою. Не збільшуй тривожні55сть і страх. Зігрій надією на краще. Підготуй до дорослого життя”.

Девіз і кредо школи сформульовані на основі врахування таких теоретичних положень і специфіки школи:

– кожен учень школи – унікальна неповторна особистість. Відтак учні – це багатство школи;

– кожен педагог зі всією сукупністю інтелектуальних та моральних цінностей не тільки забезпечує приріст знань учнів, але й опікується вихованням учнів, використовуючи особистісно зорієнтовані технології;

– особистісно зорієнтовані технології застосовуються для змістового наповнення зони ближнього розвитку учня;

– кожному учневі забезпечується право вільного вибору свого місця в шкільному житті, кожному педагогу – право вибору форм, методів навчання та виявлення педагогічної ініціативи;

– вся система виховної роботи зорієнтована на виховання в учнів працелюбства, працездатності, поваги до всіх видів трудової діяльності людей.

МЕТА ШКОЛИ

Наша мета:

- створити виховний і навчальний простір, що сприяє духовному, інтелектуальному моральному, художньо-естетичному, фізичному розвитку учня та соціалізації дитини;

- підготувати інтелектуально розвинену творчу компетентну особистість, що вміє вільно спілкуватися українською мовою, володіє іноземною мовою;

- сформувати творче ставлення до майбутньої професії і необхідності освіти впродовж життя для успішної самореалізації у майбутньому та допомогти оволодіти сучасними інформаційними технологіями.

Реальні перспективи від нашої школи:

- навчити ставити цілі і визначати очікувані результати;

- навчитись вільно користуватися комп’ютером.

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ, НА ЯКИХ БАЗУЄТЬСЯ НАВЧАЛЬНО -ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС:

1. Створення благотворної психологічної атмосфери.

2. Підвищення якості навчально-виховного процесу.

3. Матеріально-технічне забезпечення школи.

4. Удосконалення педагогічної майстерності вчителів.

5. НОП, системний підхід.

6. Без традицій школи не уявляємо.

7. Демократизація управління школою.

ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛИ:

1. Відновлення і зміцнення здоров’я дітей у поєднанні із загальноосвітньою підготовкою,

надання їм кваліфікованої медико-психолого-педагогічної допомоги, їх самовизначення.

2. Різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе

громадянином України, здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності.

3. Забезпечити неупереджене та справедливе ставлення до кожного учня.

4. Розкривати потенціал кожного учня.

5. Формування поваги до прав людини, демократії, підтримки добрих ідей.

6. Виявлення індивідуальних нахилів та здібностей кожної дитини для цілеспрямованого

розвитку профорієнтації.

7. Формування громадської позиції формування готовності випускника до інтеграції у

соціум.

8. Запровадити систематичне вивчення класними керівниками психологічних, фізичних

та психічних особливостей дитини у кожному віковому етапі.

9. В рамках педагогічної підтримки прагнути визначити особистісні інтереси дитини, її

цілі, навчати дитину ставити цілі, долати перешкоди, самостійно досягати бажаних результатів у навчанні, самовихованні, способі життя.

10. Розробити систему впровадження гуманізації навчально-виховного процесу, пропагувати тільки толерантне ставлення до учня та, в свою чергу, шанобливого ставлення учня до вчителя.

11. Вчити учнів розуміти один одного, вирішувати проблеми мирним шляхом, уникати міжособистісних конфліктів, шукати компроміс у будь-якій суперечці.

12. Надавати індивідуальну педагогічну та психологічну підтримку учням, які мають проблеми із засвоєнням навчального матеріалу через організацію індивідуальних консультацій та систему взаємонавчання та взаємоконтролю.

13. Виховувати учнів як сильних особистостей на прикладах народних героїв, традицій, людей села, які досягли успіхів у житті та професійній діяльності.

14. Налагодити ефективну систему самонавчання педагогів, стимулювати активні творчі педагогічні пошуки, шукати шляхів підвищення професійних компетенцій педагогів через активізацію зв’язків з КЗВО "Одеська Академія неперервної освіти Одеської обласної ради" , платформу Ед-Ера.

15. У повсякденній урочній діяльності педагогам використовувати вправи для фізичної розминки, дихальні вправи, зміцнювати здоров’я дітей постійним перебуванням на повітрі під час перерви, пропагандою здорового способу життя.

16. В умовах зменшення наповнюваності класів, постійно працювати над збереженням контингенту учнів шляхом пошуку сучасних форм та методів навчання учнів, активізації позакласної роботи, налагодження доброзичливих взаємин між учнями та вчителями.

ШКОЛА ПРАГНЕ СФОРМУВАТИ ТАКІ КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНЦІЇ В УЧНІВ :

1) комунікативні,

2) соціокультурні;

3) ціннісно-смислові;

4) самонавчання та самопрезентації своїх навчальних результатів;

5) функціональні (уміння працювати фізично);

6) інформаційні компетенції;

7) природньо відповідні та здоров’язберігаючі компетенції;

8) компетенції співробітництва.

СТРАТЕГІЇ ДІЯЛЬНОСТІ :

1. Впровадження маркетингового управління з метою оптимізації відносин школи, з об'єктами зовнішнього середовища;

2. Оволодіння технологією моделювання різноманітних відносин у загальношкільному колективі:

2.1. гуманізація міжособистісних стосунків педагогів та дітей, як рушійної сили освітнього процесу;

2.2. Оптимізація суб'єкт-суб'єктних відносин між педагогами;

2.3. Підвищення ефективності суб'єкт-суб'єктної взаємодії педагогів та батьків;

2.4. Удосконалення стосунків між учнями;

2.5. Педагогічне керівництво самовихованням – специфічним типом внутрішніх взаємовідносин.

ПРІОРИТЕТИ ШКОЛИ:

17. підвищення якості освітніх послуг та забезпечення їх відповідності національним, європейським і міжнародним стандартам та вимогам;

- модернізація навчальних робочих планів, програм, змісту навчання школи-інтернату;

- запровадження в школі інноваційних підходів, форм, методів і засобів навчання;

- забезпечення ефективної взаємодії та співпраці всіх учасників навчально-виховного процесу.

ЗАПРОВАДЖЕННЯ В ШКОЛІ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ, ФОРМ, МЕТОДІВ І ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ:

• модернізація WEB – сайту;

• запровадження в освітній процес школи технології інтерактивних методів навчання;

• вдосконалення мережі інформаційно-ресурсного забезпечення;

• обладнання навчальних класів школи сучасною технікою.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ТА СПІВПРАЦІ УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

• постійна підтримка роботи веб-порталу школи для забезпечення динамічного

інтерактивного інформаційного та комунікаційного зв’язку;

• створення Асоціації випускників Школи.

МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНТНОГО ВИПУСКНИКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Компетентний учень - це високоосвічена особистість, яка усвідомлює необхідність знань, розширений кругозір, орієнтуєть¬ся в потоці інформації, може реа¬лізовувати отримані знання на практиці, у повсякденному житті, зорієнтована на навчання впро¬довж життя; особистість зі сфор¬мованими морально-духовними цінностями; особистість, що має правову освіченість, політичну грамотність та стійку громадянсь¬ку позицію.

Компетентний випускник - це життєво компетентна молода людина, яка володіє життєвими навичками та компетенціями, необхідними для успішного самостійного вирішення життєвих завдань, з якими вона зустрічатиметься (або вже зустрічається) у різних сферах власної життєдіяльності (виробництво, політика, життя громади, освіта, сімейне життя, мистецтво та дозвілля, релігія тощо). Компетентний випускник спроможний зберегти, розкрити, розвинути та конструктивно реалізувати свій життєвий і життєтворчий потенціал в умовах складних вимог і ризиків, які висуває до нього сьогодення.

Щоб знайти своє місце в житті, ефективно освоїти життєві і соціальні ролі, випускник української школи має володіти певними якостями й уміннями:

■ бути гнучкими, мобільним, конкурентноздатним, вміти інтегруватись у ди¬намічне суспільство, презентувати себе на ринку праці;

■ використовувати знання як інструмент для розв'язання життєвих проблем;

■ генерувати нові ідеї, приймати нестандартні рішення й нести за них відповідальність;

■ володіти комунікативною культурою, уміти працювати в команді;

■ вміти запобігати та виходити з будь-яких конфліктних ситуацій;

■ уміти здобувати, аналізувати інформацію, отриману з різних джерел, застосовувати її для індивідуального розвитку і самовдосконалення;

■ дбайливо ставитись до свого здоров'я і здоров'я інших як найвищої цінності;

■ бути здатним до вибору серед численних альтернатив, що пропонує сучасне життя.

Очікувані результати:

• Формування інформаційної культури і ключових компетентностей учнів, оволодіння учнями певним обсягом знань;

• Оволодіння навичками самоосвіти;

• Збереження і зміцнення фізичного, психічного і соціального здоров'я дітей

• Формування компетентного вчителя

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.