Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

в комунальному закладі «КАРОЛІНО-БУГАЗЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ САНАТОРНА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ І – ІІ СТУПЕНІВ»

1.Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в комунальному закладі «КАРОЛІНО-БУГАЗЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ САНАТОРНА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ І – ІІ СТУПЕНІВ» розроблено відповідно до вимогЗакону України «Про освіту» від 05 вересня 2017 року №2145 – VІІІ (ст..41. Система забезпечення якості освіти), Статуту комунального закладу «КАРОЛІНО-БУГАЗЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ САНАТОРНА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ І – ІІ СТУПЕНІВ», Концепції розвитку комунальному закладі «КАРОЛІНО-БУГАЗЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ САНАТОРНА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ І – ІІ СТУПЕНІВ».

2.Система якості освіти комунальному закладі «КАРОЛІНО-БУГАЗЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ САНАТОРНА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ І – ІІ СТУПЕНІВ» базується на таких принципах:

- усвідомлення усіма педпрацівниками школи відповідальності за якість освіти що надається;

- визнання необхідності розроблення стратегії та процедур забезпечення якості для освітніх програм що реалізуються;

- прийняття наукових обґрунтованих рішень на основі аналізу повної і об’єктивної інформації;

- відмова від авторитарного стилю керування і перехід до лідерства;

- постійне навчання медперсоналу;

- максимальне урахування вимог до якості освіти усіх зацікавлених сторін.

3. Школа працює у взаємодії з усіма зацікавленими сторонами, до яких відноситься:

- органи, що здійснюють управління у сфері освіти;

- постачальників здобувачів освіти ( батьки);

- педагогічний персонал школи;

- здобувачів освіти та їх батьків;

- органи місцевого самоврядування у сфері освіти тощо.

4.Система якості освіти школи забезпечується на трьох рівнях:

- рівень оперативного управління діяльністю (управління якістю) націлений на виконання вимог до якості надання освітніх послуг, що містять освітній процес (навчально – методичне навчання, навчальна діяльність здобувачів освіти, виховна робота, освіта впродовж життя;

- процеси управління ресурсами, підготовка та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, матеріально – технічне та інформаційне забезпечення, забезпечення безпеки життєдіяльності;

- рівень управління системою якості (внутрішнє забезпечення якості, націлений на підтвердження впевненості внутрішніх споживачів у тому, що відповідні вимоги до якості освіти будуть виконані);

- рівень стратегічного управління (постійне покращення і контроль якості) орієнтований на підвищення ефективності та результативності управління. Він представлений процесом діяльності педагогічної ради, науково – методичної ради.

5.Характеристика чинної внутрішньої системи забезпечення якості освіти в школі.

5.1. Внутрішня система забезпечення якості в комунальному закладі «КАРОЛІНО-БУГАЗЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ САНАТОРНА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ І – ІІ СТУПЕНІВ» є складником системи забезпечення якості освіти в Україні і містить дві підсистеми: забезпечення та моніторингу якості освіти і освітньої діяльності комунального закладу «КАРОЛІНО-БУГАЗЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ САНАТОРНА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ І – ІІ СТУПЕНІВ».

5.2. В комунальному закладі «КАРОЛІНО-БУГАЗЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ САНАТОРНА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ І – ІІ СТУПЕНІВ» поточний контроль результатів навчання здобувачів освіти здійснюється впродовж семестру з метою оцінювання складових учнівської компетентності під час усіх видів занять та самостійної роботи учнів з вивчення навчальних предметів.

5.3. Поточні результати навчальних досягнень здобувачів освіти фіксуються в класних журналах і доступні для перегляду та аналізу дирекції, класними керівниками, здобувачами освіти та їх батьками.

5.4. Підсумковий контроль в результаті навчання здобувачами освіти здійснюється у формі директорських контрольних робіт.

5.5. Підсистема забезпечення та моніторингу якості освітньої діяльності школи містить такі процедури: встановлення зворотного зв’язку з учасниками освітнього процесу (опитування здобувачів освіти, педагогів школи-інтернату); сприяння підвищенню кваліфікації педагогічних кадрів; забезпечення доступності інформації щодо результатів діяльності школи усім зацікавленим сторонам на веб-сайті закладу школи-інтернату; постійне удосконалення інформаційної системи школи для створення ефективного інформаційного освітнього середовища; запобігання та виявлення плагіату в роботах педагогів школи та здобувачів освіти.

6. Стратегічні цілі і завдання удосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти в школі.

6.1. Відповідно до місії школи основними стратегічними цілями внутрішньої системи забезпечення освітою є: забезпечення якості освітньої діяльності школи шляхом дотримання норм та процедур і за підтримки всіх учасників освітньої діяльності.

6.2. Завданнями внутрішньої системи забезпечення якості освіти є:

- постійний моніторинг змісту освіти;

- спостереження за реалізацією освітнього процесу;

- моніторинг технології навчання;

- моніторинг ресурсного потенціалу школи;

- моніторинг управління ресурсами та процесами;

- спостереження за станом соціально-психологічного середовища школи-інтернату;

- контроль стану прозорості освітньої діяльності та оприлюднення інформації щодо її результатів;

- розроблення рекомендацій щодо покращення даної діяльності, участь у стратегічному плануванні.

6.3. Здійснення постійного моніторингу змісту освіти полягає у періодичному аналізі навчальних планів, програм навчальних дисциплін на предмет їх відповідності навчальним потребам здобувачів освіти.

6.4. Здійснення моніторингу технологій навчання полягає у визначенні ступенів відповідності методів, засобів, форм навчання, сучасним науково – педагогічним підходам та сучасній освітній парадигмі вітчизняної освіти, аналізі критеріїв оцінювання та ефективності засобів контролю навчальних досягнень учнів.

6.5. Моніторинг ресурсного потенціалу школи полягає в аналізі відповідності матеріально – технічного, навчально – методичного та інформаційного ресурсів цілям заявлених освітніх програм, встановлення ефективності функціонування інформаційної системи школи.

6.6. Здійснення моніторингу управління ресурсами та процесами в школі полягає у визначенні ефективності управління в навчальному процесі в цілому та окремих його складників (планування, організація, контроль, облік).

6.7. Спостереження за станом соціально – психологічного середовища школи-інтернату полягає в діагностуванні морально – психологічного клімату в колективі.

6.8. Обов’язковою складовою діяльністю щодо покращення якості освітньої діяльності та якості освіти є участь у стратегічному плануванні.

7. Організація внутрішньої системи якості освіти в комунальному закладі «КАРОЛІНО-БУГАЗЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ САНАТОРНА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ І – ІІ СТУПЕНІВ».

7.1. Організація внутрішньої системи забезпечення якості освіти в школі здійснюється на таких рівнях:І рівень– здобувачі середньої освіти;ІІ рівень– методоб’єднання (педагогів);ІІІ рівень– дирекція школи.

7.2.На першому рівніорганізації внутрішньої системи забезпечення якості освіти психологом та соціальним педагогом здійснюється соціологічним опитуванням здобувачів освіти щодо: якості проведення навчальних занять (уроків, практичних та лабораторних робіт),другий рівень– забезпечення якості освіти визначається за такими напрямами: контроль виконання вимог та встановлених нормативів щодо якісної організації освітньої діяльності; моніторинг поточних, проміжних результатів навчання здобувачів освіти; встановлення та оцінювання рівня досягнень складових компетентностей здобувачів освіти, досягнутих на певному етапі їх навчання (чверть, семестр).

7.3.Третій рівеньреалізується директором, завучами:

- визначається якість планування, контроль рівня досягнень здобувачами освіти;

- управління якістю (методи та види діяльності оперативного характеру, що використовуються для виконання вимог до середньої освіти та встановлених нормативів);

- щорічне оцінювання здобувачів освіти та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті;

- забезпечення підвищення кваліфікації педпрацівників;

- забезпечення функціонування та постійне вдосконалення інформаційної системи школи;

- забезпечення публічної інформації про освітні програми; встановлення оперативного зворотного зв’язку з випускниками школи.

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.