Оксиген. Поширеність Оксигену в природі. Кисень, склад йогомолекули. Фізичні властивості.

Мета : активізувати пізнавальну діяльність учнів при формуванні уявлення про поширеність елементу Оксигену в природі, першому знайомстві з киснем як простою речовиною: його фізичними властивостями, отриманням та застосуванням; сприяти розвитку інтелектуальних та творчих здібностей; вміння працювати в групах; прищеплювати навички роботи з додатковими джерелами інформації; виховувати товариськість, взаємодопомогу, допитливу особистість.

Прогнозований результат:

1.
формування та розвиток ключових компетентностей учнів, необхідних для соціалізації, творчої самореалізації особистості, розуміння природничо-наукової картини світу, вироблення екологічного стилю мислення і поведінки, виховання громадянина демократичного суспільства

2.
підвищеннярівнязасвоєннянавчальногоматеріалу з теми

3.
розвитокуміннясамостійноздобуватизнання

4.
посиленнямотивації до навчально-пізнавальноїдіяльності

Обладнання та матеріали: періодична система хімічнихелементів, презентації, схеми
Базовіпоняття та терміни: Оксиген, кисень, озон, фізичнівластивостікисню.
Тип уроку: урок-подорож
Методи і прийоми: словесні: пошуковабесіда, розповідь, представленняпроектів; наочні – презентація; практичні – лабораторнийдослід.
Обладнання: презентація, роздатковий матеріал, хімічні реактиви та обладнання: прилад для одержання газів, дерев’яна скіпка, калій перманганат, жмутик вати, манган (IV) оксид, вода,


Галереї "Урок хімії в 7 класі"

Хід урокуІ. Організаційний момент.

Сіли зручно за партою, приготувалися до роботи. Посміхнулися, позитивно настроїлися на урок.

На поверхні вушних раковин розташовано більше тисячі біологічно активних крапок, тому, масажуючи їх, ми впливаємо на весь організм, настрій!

Гра «Індикатор настрою». На ваших партах лежать усміхнені, засмучені, нейтральні смайлики. Будь ласка виберіть собі смайлик, який співпадає з вашим настроєм. А в кінці уроку ми перевіримо, чи змінився ваш настрій.

ІІ.Актуалізація опорних знань

А тепер давайте пригадаємо ті знання, які потрібні будуть на сьогоднішньомууроці.

На які групи поділяють всі речовини за складом?( напрості та складні).

Згадаймо визначення.

Проста речовина – це …речовина, утворена однім хімічним елементом.

Складна речовина – це…речовина, утворена кількома елементами.

Як можна розділити всі прості речовини? (на метали і неметали).

За якими ознаками можна відрізнити метали від неметалів? (блиск, ковкість, пластичність, теплопровідність,електропровідність)

Випишіть із переліку речовин окремо складні і окремо прості речовини: H2O2; O2; H2SO4; H2O; Na2O; CuO; NaOH; O3.

Поясніть ваш вибір.

Який хімічний елемент зустрічається у всіх перерахованих нами речовинах? (О).


ІІ. Мотивація навчальної діяльності.
Сьогодні ми починаємо знайомитися з найбільш розповсюдженим хімічним елементом, який утворює усім відому просту речовину, без якої неможливо уявити існування всього живого на планеті Земля. А назвати цю речовину ви зможете відгадавши загадку:

Я живу і не тужу,

З ким зустрінуся – дружу,

Ми удвох з моїмсусідом

Називаємось оксидом.

Друзямимоїми стали

І метали, й неметали.

Феєрверк влаштую вмить,

Бо у мене все горить.

Я внизу у тропосфері,

Залечу в іоносферу.

Мною дихать – всяк мастак

Називають мене як?

Щоце за хімічний елемент і яку просту речовину він утворює?

(Речовина кисень та елемент, що його утворює – Оксиген)
Відомо що людина кілька тижнів може прожити без їжі, кілька днів без води, а без дихання – кілька хвилин. Тому стає зрозумілим, що кисень – найважливішим продукт споживання.
Саме тому епіграф нашого уроку: «Кисень ти не просто необхідний для життя, ти і є саме життя»

ІІІ. Оголошення теми та мети уроку.
Отже, тема нашого уроку «Оксиген. Поширеність Оксигену в природі. Кисень, склад йогомолекули, фізичнівластивості»
Давайте разом поміркуємо над задачами, які ми поставимо до
нашого уроку
(разом з учнямискладаємозадачі уроку, виходячи з теми).
Задачі:

 • скласти «досьє» на хімічнийелемент Оксиген;
 • вивчитийогопоширення в природі;

· встановити хто вперше добув кисень;

 • з'ясуватифізичнівластивостікисню;

Девізомнашого уроку будуть слова Я. А. Коменського: «Вважайнещасним той день або той час, в якийти не засвоївнічого нового і нічого не додав до своєїосвіти».

IV. Вивчення нового матеріалу.

А тепер давайте звернемо увагу на періодичну систему хімічних елементів Д.І. Менделєєва. І разом зі мною запишемо основні характеристики Оксигену.

(Презентація)

 • Хімічний символ: О – Оксиген
 • Порядковий номер: 8
 • Заряд ядра атома: +8)) np=8nn=8,ne=8
 • Відноснаатомнамаса: 16
 • Період: 2 малий
 • Група: VI головна підгрупа
 • Валентність ІІ

Хімічний елемент Оксиген утворює дві прості речовини (О2) і озон (О3)

Кисень – проста речовина

· Хімічна формула – О2

· Структурна формула О = О

· Відносна молекулярна маса –

· Мr(О2) = 32

Практична частина

Вам потрібно скласти молекулу кисню та озону. Для цього у вас є кульки синього кольору.

Презентація про озон

А зараз відправляємось у подорож - мандрівку.
Мандрівки не тількирозширюютькругозірлюдини, а й даютьінформацію про щосьнове і невідоме. За словами англійськогописьменника і літературознавцяІ.Дізраеля, подорожінавчаютьтерпіння, бо люди змушенівідмовитися на деякий час відзвичногорозміреного ритму життя, комфорту. Справжніхентузіастівце не можезупинити. Тожвирушаємо у подорож!

Екіпажнашого корабля складається з декількох команд. (робота в групах). Це - історики, біологи, дослідники, географи, журналісти.

Отже, до праці!
(Презентаціяроботикомандигеографів «Поширення Оксигену в природі.

Острів Географічний

Оксиген — найпоширенішийхімічнийелемент на Землі.

Масова частка його в оболонці Землі ( в атмосфері, гідросфері, літосфері) становить близько 52%. У зв’язаному стані, тобто як хімічний елемент, Оксиген входить до складу води, піску, глини, гірських порід і мінералів. Він є у складі всіх речовин, з яких побудовані живі організми. Зокрема в організмі людини на вміст Оксигену припадає майже 65%.

У вільному стані, тобто як проста речовина, кисень є у повітрі. Масова частка його – 23%, об’ємна – 21%. Кисень міститься також у природних водах.

Завдання :

- Щови можете сказати про поширення Оксигену в живій та неживійприроді?-

У виглядіякихречовинзустрічається Оксиген?

Острів “Історичний.”
На цьому острові нас чекає зі своєю презентацією група істориків, яка на машині часу перенеслась у ті роки, коли у Китаї та Європі вперше відкрили кисень.
(Презентація роботи команди мандрівників у часі «Історія відкриття кисню»).

Кисень відкрив у VIII ст. китайський учений Мао-Хоа. Він дослідив що у повітрі містяться два різних гази, один з яких має властивість підтримувати дихання і горіння. В Європі кисень відкрили через 1000 років майже одночасно два видатних хіміки другої половини XVIII ст. - швед К.В. Шеєле та англієць Джозеф Прістлі.

Джозеф Прістліякось взяв,
Окись ртутінагрівав,
І побачивдивний газ
Він без кольору, без назв,
Кращесвічка в німгорить
Ачидихати ним можна?
Скажетобікожний.
Новий газ ізколбивийшов
Не знайомийвіннікому.
Ним же дихають і миші
Підзакритимковпаком.
А людині , як потрібний,
Безколірний, ну і що ж?
І в окисненнівінрідний

Для життявіннеобхідний.
Як вінзветься?
Киснем зветься,вінпотрібний.

*Антуан Лавуазьє (1743-1794) у 1775 р. виявив, що кисень – це складова повітря, і дослідив його властивості.

Завдання:

 • Хто першим добувкисень?
 • Чомувідкриттякиснюналежитьдвомвченим?
 • Як Д. Прістлідобувкисень? (демонстраціявідеофрагмента слайд 9- гіперпосилання)
 • Яка заслуга А.Лавуазьє?

Презентація

Фізичні властивості кисню.

Послухайте казку.

Він був добрим та тихим юнаком. Все своє життя він непомітно мандрував по білому світу, так як не мав ні смаку, ні запаху, ні кольору.

Навіть ім’я не було у нього, був він сиротою. Батьків своїх він також не пам’ятав. Багато зустрічалось на його шляху людей. Але одного разу зустрів юнак у далекій Франції вченого на імя Антуан. Юнак так сподобався йому, що той запросив його до своєї хімічної лабораторії та подарував йому красиве ім’я – Оксигеніум – той, хто народжує кислоти, а в Україні його ще почали називати Кисень.

Одного разу в лабораторії увійшла красуня Вода і так вона сподобалася юнакові, що він захотів розчинитися в неї без залишку, але цього нічого не вийшло, тому що в 100 об’ємах води могло розчинитися тільки 3 обєми Кисню. Кисень був дуже засмучений, що при -1830 С перетворився на рідину блакитного кольору, а при – 2190 С – в кристали синього кольору. Які тільки спроби не робили його друзі, щоб знову перетворити його на веселого юнака. Але кисень перетворився на Неведимку. До цього часу блукає по світу і шукає своє щастя.

Завдання: Використовуючиказку тафактичнідані на с.101 підручниказаповнить схему.

Вчитель : Морськоюпоштоюнадійшов лист (даєпляшку з листом). О, я бачу, щоце не звичайний лист, а криптограма. Друзі, допоможітьїїпрочитати.

(Проведення фізкультхвилинки)

Фізкультхвилинка

Всіробили, всі трудились,

На уроціхіміївтомились,

Нумоглибоковдихнемо,

Руки вгорупростягнемо,

Наповнемолегені киснем –

Це для організму є корисним.

Разом всінахилимосьдодолу

Раз, два, три – піднялисьвгору.

Вліво, вправо покрутились,

На сусіда подивились.

Щеприсядемо три рази,

Розімнемонашімязи,

Головою помотаєм,

Чим ми дихаємзгадаєм.

Кисеньдихатьпомагає.

В організмвінпроникає.

Тупнимо ногою сміло

І візьмемося за діло.

Вчитель : Кожний день ми творимо книгу життя. Нехай же сторінки у нійбудутьсвітлі, чисті і прекрасні. Ми повиннівідповідати за своївчинки, цінуватижиття, шануватибатьків. І найважливішоюумовоюжиття є наявністькисню. Але ось на горизонтіз’явивсяострівБіологічний. Надаємо слово йогомешканцям.
(презентаціякомандибіологів з теми «Фізіологічнадіякисню»)

Фізіологічна дія кисню

Про роль кисню в природі написані тисячі книг. Усі живі організми дихають киснем і в безкисневій атмосфері просто не можливе життя. Лише деякі мікроорганізми – анаеробні бактерії, живуть без кисню. Без кисню неможливий процес горіння. Один вдих кисню є рівноправним пяти вдихам повітря. Тому хворим для збереження сил,необхідних для процесу дихання, т а заради достатньої кількості кисню дають дихати чистим киснем. Чистим киснем постійно людина дихати не може, оскільки він є отрутою для організму. Якщо концентрація кисню в атмосфері землі підвищиться до 30 % , усі процеси в живих організмах прикоряться і вони почнуть швидше старіти. Крім того, вдихання чистого кисню може призвести до стану ейфорії , тобто кисневого отруєння. А якщо концентрація кисню в повітрі впадає нижче за 16 %, людина почне задихатися.

Наша наступназупинка – Острів Дослідників.

ДемонстраціяОдержаннякисню з калій перманганату.

У пробіркунасипаємо 0,5-1,0 г калій перманганату, прикриваємоотвірпробіркижмутикомвати і закриваємопробкою з газовідвідноютрубкою. Закріплюємопробірку в лапці штатива.

■ Кисень важчий чи легший за повітря? (Важчий)

Mr(O2) = 32; Мr (повітря) = 29.

Тожкисеньвитіснятимеповітря з пробірки, отже, газовідвідну трубку слідопустити на дно пробірки.

Дотримуючись правил технікибезпеки, нагріваємопробірку, потімнагріваємо

кристаликалій перманганату.Спостерігаємо.

■ Чиможемо ми побачити, щокисень уже в колбі? (Ні)

■ Згадаймофізичнівластивостікисню. (Це газ, без кольору, без запаху, без смаку, малорозчинний у воді)

І для того, щобдізнатися, чи є в колбікисень ми підносимотліючускіпку, вона яскравозагоряється.

Висновок: кисеньпідтримуєгоріння, йогоможнаодержати шляхом розкладукалій перманганату. Записуєморівняння:

2KMnO4 → K2MnO4 +MnO2 + O2↑ – цереакціярозкладу.

Хімічніреакції, під час яких з однієїскладовоїречовиниутворюєтьсядвіабобільшеновихречовин (простихчискладних), називаютьсяреакціямирозкладу.

Вчитель : Але ось на наш корабельпідійшовдо острова Журналістів (презентація у виглядігазети «Кисень… Цецікаво»).

Хвилинка – цікавинка:

- Рідкий кисень , як і залізо притягується магнітом, а твердий кисень, або «кисневий лід», має більшу густину, ніж рідкий і тоне у ньому.

- Організм дорослого чоловіка щодоби споживає приблизно 900 г кисню, а жінки – 600 г

- Річне виділення кисню зеленимирослинамиземноїкулі – приблизно 450 млн. т.

- Живе в квартирі № 8,

- По вулиці: період 2,

- Сам бути він не полюбляє

- Як ми йогоназиваєм?

(Оксиген)

- Формула його О2,

- Вінважливий для життя.

- З ним щодня ми справу маєм,

- Як його ми називаєм?

(Кисень)

- З гідрогеном справу має

- І метали окисляє.

(оксиген)

Учитель:Ось і завершується наша подорож.
V. Узагальнення та закріпленнязнань.
Сьогодні на уроці ви дізнались багато нового, цікавого про Оксиген та Кисень, а тепер я перевірю чи запам’ятали ви новий матеріал. Для цього я буду читати твердження, а вам потрібно знайти помилку у ньому. Готові, тоді починаємо, тільки уважно слухайте.

Гра «Спіймайпомилку».

Друге завданняпов’язано з літературою.

Мабуть, вичули про видатнихписьменниківІльфа та Петрова, які написали всімвідомі твори «Дванадцятьстільців» та «Золоте теля». В творі «Золоте теля» вони писали:

«В маленькому номері, відведеномудирегентусимфонічного оркестру, спав Остап Бендер. Він лежав на плюшевому простирадлі, одягнутий, притискаючи до грудей валізу з мільйоном. За ніч великий комбінаторвдихнув в себе кисень, щомістився в кімнаті, і хімічніелементи, щозалишилися в ній, можнабулоназватиповітрямлише через ввічливість».

Використовуючистратегію «Займи позицію» дайте відповідь на запитання «Чиможе одна людина за нічсуттєвозмінитивмістповітря в кімнаті?»

(Ні. Буде використаноприблизно 72 л кисню. Цеменше 0,5% об’ємуповітрякімнати).

Хімічний диктант:

І. Вставте пропущені слова так, щоб вираз став завершеним.

1. Прості речовини поділяються на _____________ і ____________.

2. Ядро атома Оксигену містить 8 ______________ і 8 __________.

3. Кисень – проста речовина, утворена елементом _____________.

4. Оксиген утворює ______ прості речовини: ______ і _________.

ІІ. Поставте знак «+», якщо твердження правильне, і знак «-», якщо хибне.

1. Озоновий шар захищає живі організми від ультрафіолетових променів ________.

2. Кисень – типовий метал _________.

3. Відносна молекулярна маса кисню – 16 ______________.

4. Хімічна формула кисню – О3 _______________.

ІІІ. Доповніть речення, вставивши слова «Оксиген», «кисень».

1. Найбільший вміст ____________ в гірських породах і мінералах.

2. У воді розчинений __________________.

3. В акваріумі риби дихають _______________, розчиненим у воді.

4. До складу молекули води входить_________________________.

VI. Оцінювання роботи на уроці.


VІI.Рефлексія.
Учитель: А тепер давайте висловимо думку про те, чизнадобиться вам та робота,навички, яківиотрималипід час уроку.

Продовжить речення: «На цьому уроці мені найбільш запамяталося»

VІIІ. Підведенняпідсумків уроку
Учитель: Діти! Слухаючивашівідповіді я пригадалаприслів’я “Без труда нема плода”. Всі потрудились на славу. Заслуговують на подякувсітворчігрупи. Вони виявилизацікавленість темою.

Ніщо в світі не вічно. Ріказмінюєсвійнапрям. Десьз’являєтьсящосьнове, а щосьвідмирає. Але знання є вічнимилюдськимицінностями.

Ну, що ж. Всьому в життісвій час.

Дзвін кличе на перерву нас.

Я хочу щиропобажати,

Любіхлопці та дівчата,

Щобдобрими ми всізростали,

Батьків і ближніхповажали,

Щобмудрість ми в життізнайшли.

І всіщасливимибули.
Учитель: Бажаювсім вам розуміннялюдськихцінностей: розуму, добра, любові. Саме вони відокремлюють нас відорганічногосвіту. Вони роблятьлюдинулюдиною, допомагаютьзрозумітисвоємісце в житті. Тожшануємо в собілюдину. На все добре.

Д/З виконати завдання на картках.Творчезавдання: скластивірші про кисень, йоговажливість. ребуси, кросворди.

Учитель. А завершити наш урок мені б хоті­лося словами:


Повітря, фарби, вода і синтетичне волокно,

пластмаса, скло і серебро...

Майже все, щолюдству дано,

Хімією подаровано.

І щоб не трапилось біди,

Ти Хімію сумлінно вчи.

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.