Українська мова 5 клас (2 семестр)

Урок № 57. Ненаголошені голосні [е], [и], [о] в коренях слів. Орфограма (практично)

Мета: поглибити й систематизувати знання учнів про правила вимови наголошених і ненаголошених голосних і позначення їх на письмі; формувати вміння й навички правильної вимови й написання ненаголошених [е], [и], [о] в коренях слів; удосконалювати вміння записувати слова фонетичною транскрипцією, обґрунтовувати особливості вимови голосних та їхнього графічного зображення; розвивати фонематичний слух, увагу, пам’ять.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань, формування практичних умінь і навичок.

Вид уроку: урок осмислення нової інформації.

Перебіг уроку

І. Організаційний момент

ІІ . Перевірка домашнього завдання

Лінгвістична хвилинка (бесіда)

ŠŠ Який склад називаємо наголошеним?

ŠŠ Чи чітко вимовляємо голосні звуки, що стоять у слові під наго-

лосом?

ŠŠ Як перевірити написання ненаголошеного голосного у слові?

ŠŠ Для чого необхідно вміти користуватися орфоепічним та орфографічним словниками?

Самостійна робота

 Запишіть речення, правильно поставивши знак наголосу в кожному слові.Знайдіть слово, у якому можливий подвійний наголос.

Спілкування з природою дає нам радість. Чому? Мабуть, тому, що природа — це невичерпне джерело краси, яка не може залишити байдужою навіть найчерствішу людину.

ІІІ . Мотивація навчальної діяльності

ІV. Ознайомленн я з темою, метою і завданн ями уроку

V. Актуалізація опорних знань

Експрес-бесіда

ŠŠ Скільки голосних звуків в українській мові? Назвіть їх.

ŠŠ Як вимовляємо в українській мові голосні звуки в наголошених складах?

ŠŠ Як вимовляємо в українській мові голосні звуки в ненаголошених складах?

ŠŠ Які голосні звуки вимовляємо чітко в наголошених і ненаголошених складах?

Лінгвістичне дослідження

 Прочитайте слова, вказавши в них місце наголосу, і з’ясуйте: як вимовляються в слові ненаголошені голосні [е] та [и]? Як вимовляється звук [о] перед наголошеним складом з [у]?

Береза, берег, чекати, будень, неділя, летить, зелений, вітер, небеса; хитати, бриніти, висот, синіти, наливатися, тихенький, свитина; борсук, монастир, козак, зозуля, голубка, союз, кожух.

VІ. Сприйманн я й усвідомленн я учнями нового матеріалу

Робота з теоретичним матеріалом (за підручником)

Створення проблемної ситуації. Петрик, готуючись до уроку з української мови, не міг пояснити, які звуки позначають букви Е, И, О в ненаголошеній позиції. Він звернувся по допомогу до Оксанки. Дівчинка запропонувала скласти алгоритмічну таблицю, яка допоможе вирішити це питання. Допоможіть Петрикові скласти таку таблицю й проілюструвати її прикладами.

Наголошений голосний [о]: І. Голосний [е] у слові наголошений

Так Ні

↓ ↓

вимовляємо [е] вимовляємо [еи]

ІІ. Голосний [и] у слові наголошений

Так Ні

↓ ↓

вимовляємо [и] вимовляємо [ие]

Ненаголошений голосний [о]:

1. Голосний [о] у слові наголошений

Так Ні

↓ ↓

вимовляємо [о] Див. 2.

2. Голосний [о] у слові ненаголошений у позиції перед наголошеним [у] або [і]

Так Ні

↓ ↓

вимовляємо [оу] Див. 1.

VІІ . Закріплення здобутих знань та формування практичних умінь і навичок

Орфоепічний практикум

 Прочитайте текст, правильно вимовляючи голосні звуки. Дайте йому назву. Простежте, які голосні вимовляємо чітко, а які — нечіткою.

Краплини ранкової роси можуть сяяти прекрасніше, ніж дорогоцінне каміння. А саме каміння вважається дорогоцінним хіба ж не тому, що воно своєю красою може зачарувати людину? Травинка, що вперто пробивається крізь сірий асфальт, безодня нічного зоряного неба, ласкаве чи сердите море, громаддя гір, ширяння орла або політ бджоли, нічні співи солов’я або вигин лебединої шиї — усе це несе в собі невичерпний заряд краси.

Творча робота

 Запишіть слова. Запам’ятайте їхній правопис. З’ясуйте їхнє лексичне значення, скориставшись тлумачним словником. Складіть із трьома словами на вибір речення. Запишіть їх. Поясніть орфограму «Ненаголошені голосні».

Кишеня, леміш, директор, метушня, минулий, цибуля, плекати, лиман, пшениця, серпанок, тремтіти, чепурний диплом.

Робота в парах (розподільний диктант)

 Вказані слова запишіть у три стовпчики: 1) з голосним [е]; 2) з голосним [и];

3) з голосним [о]. Звірте свої записи з правилами.

В..сокий, в..да, в..л..тенський, ч..тання, в..л..сся, укр..вати, д..фіс, стр.. міти, в..р..г, літоп..с, січ..нь, д..р..га, н..нав..діти, од..надцять, здал..ка,п..р..н..сти, сімд..сят, ..зерце, дзв..нити, ож..л..дь, кол..со, абр..кос, ел..мент,д..хання, р..ш..то, к..жух, уроч..стий, з..л..то.

VІІІ . Систематизація й узагальненн я знань, умінь і н авичок

ІХ . П ідбиття підсумків уроку

«Закінчте речення»

На уроці я навчив (ла)ся… (Використовуйте інтерактивний метод «Мікрофон».)

Х. Д омашнє завданн я

 Виконати за підручником вправу 220, с. 105.

 Підготувати усну розповідь про звукове значення літер е, и, о.

Урок № 58. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом

Мета: поглибити знання учнів про наголошені й ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом; обґрунтовувати написання слів із ненаголошеними голосними,що не перевіряються наголосом; формувати вміння й навички правильної вимови ненаголошених голосних, записувати слова фонетичною транскрипцією, знаходити в словах орфограму «сумнівний ненаголошений голосний»; розвивати вміння правильно інтонувати власні висловлюваня, враховуючи вимоги логічного наголосу в потоці мовлення; удосконалювати вміння користуватись орфографічним словником; розвивати увагу, пам’ять, логічне мислення; виховувати любов і пошану до рідного слова.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань та формування практичних умінь і навичок.

Вид уроку: урок осмислення нової інформації.

Перебіг уроку

І. Організаційний момент

ІІ . Перевірка домашнього завданн я

Робота біля дошки (пояснювальний диктант

 Запишіть речення. Слова із сумнівними голосними підкресліть. Запишіть їх фонетичною транскрипцією.

Вже середина січня. Сьогодні ясний зимовий день. Сонце світить сліпуче яскраво. Навколо все біле-біле. М’який пухнастий сніг рівним шаром покрив землю. Сніг всюди: на лавках, на дахах будинків, на деревах. Дерева стоять у снігу, немов яблуні в цвіту. Білі-білі. І тільки де-не-де видніються червоні кетяги горобини.

Самостійна робота

 Запишіть слова, поставте в них наголос. Змініть у слові наголос, з’ясуйте, чи змінилось лексичне значення слова.

Замок, приклад, обід, терен, колос, орган, сім’я, тріска.

 Складіть усне повідомлення «Про роль наголосу в слові».

ІІІ . Мотивація навчальної діяльності

ІV. О знайомленн я з темою, метою і завданн ями уроку

V. А ктуалізація опорних знань

Експрес-бесіда

ŠŠ Що ми називаємо наголосом?

ŠŠ Чи всі слова мають наголос?

ŠŠ Дайте визначення понять «наго-

лошений голосний» і «ненаголошений голосний».

ŠŠ Як вимовляємо голосні звуки в наголошених складах?

ŠŠ Як вимовляємо ненаголошені [е],[и], [о]?

ŠŠ Як вимовляємо ненаголошені [а],[у], [і]?

VІ. Сприйманн я й усвідомленн я учнями нового матеріалу

Робота з теоретичним матеріалом узагальнювальної таблиці «Норми української літературної вимови» (за підручником)

Робота з теоретичним матеріалом задля зіставлення нових знань із базовими (аналіз таблиць, спроектованих на екран мультимедійної дошки)

В українській літературній вимові голосні під наголосом вимовляємо завжди чітко: зелень, щебече, пити. В інших випадках їх сплутують:ненаголошений [е] з [и], [и] з [е] (великий, бо велич); [о] з [у] сплутують лише перед складом з наголошеним [у] або [і] (розумний, бо розум).

 Проаналізуйте таблицю.

Ненаголошені [е], [и] та [о], що перевіряються наголосом

У складах з ненаголошеним голосним пишемо ту саму буква, що й під наголосом голубка, бо голуб; непримиренний, бо мир

Ненаголошені [е], [и] та [о], що не перевіряються наголосом

Пишемо е, якщо при змінюванні слова неясний звук випадає або чергується з і в закритому складі

Вітер — вітру, каменя — камінь

Пишемо е в кореневих буквосполученнях ере-, -еле- Берег, стерегти, пелена, пелехатий

Пишемо и в кількох дієслівних коренях, коли звук випадає при зміні слова

Згинати — зігну, починати —почну, проривати — прорву

Пишемо и в кореневих буквосполученнях -ри-, -ли- Бриніти, гриміти, дрижати, кривавий, криниця

Пишемо о, якщо при змінюванні в наступному складі немає наголошеного у чи і

Поріг — порога, кожух — кожушина

У деяких словах (переважно іншомовних) написання ненаголошеного голо-

сного не перевіряється: левада, бензин, бетон, кишеня, пиріг. У таких випадках краще користуватися орфографічним словником.

VІІ . Закріпленн я здобутих знань та формуванн я практичних умінь і н авичок

Проблемна ситуація. Робота з теоретичним матеріалом Петрик, виконуючи завдання з теми «Ненаголошені голосні звуки», не зміг правильно вставити пропущені літери. Допоможіть хлопчику впоратися із завданням. Що треба зробити, щоб правильно виконати вправу?

Вправа «Заповни дірки»

 Запишіть вказані слова, уставляючи замість крапок пропущені голосні букви. Розставте наголос. Свій вибір аргументуйте вивченими правилами. Записані слова введіть у речення.

С..ло, сп..нитися, б..р..г, б..р..гти, тр..вога, кр..ниця, в..л..чезні, к..жух, г..р..бці, в..дмідь, в..с..лий.

Робота в парах. Словниковий диктант

 Прочитайте слова. Знайдіть слова, у яких уживання голосних звуків не пере-віряється наголосом, підкресліть їх. До якого словника слід звернутися, щоб перевірити написання цих слів? Поясніть орфограму «Ненаголошені голосні».

Вечірній, легенький, ведмідь, керівник, пшениця, леміш, високий, календар, шинеля, республіка, звичайно, блискавиця, кишеня, степовий, легенда, вербовий, система, температура, сидіти, кресати, химерний.

 Випишіть ці слова. Запам’ятайте їхній правопис. Яке значення мають пере-лічені слова? Скористайтеся тлумачним словником.

VІІІ . Систематизація й узагальненн я знань, умінь і н авичок

ІХ . П ідбиття підсумків уроку

Х. Д омашнє завданн я

 Виконати за підручником вправу 224, с. 106.  Виписати з підручника «Українська література» (з останнього твору) два ре-чення.

Урок № 59. Основні правила переносу

Мета: поглибити знання учнів про правила переносу слів з рядка в рядок, правила наголошування слів; удосконалювати вміння ділити слова на склади, визначити склади відкриті й закриті, наголошені й ненаголошені, формувати орфоепічні навички; розвивати увагу, мовлення, логічне мислення учнів; виховувати повагу до народних звичаїв, усної народної творчості.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань та формування практичних умінь і навичок.

Вид уроку: урок осмислення нової інформації.

Перебіг уроку

І. Організаційний момент

ІІ . Перевірка домашнього завданн я

Пояснювальний диктант

 Запишіть речення. Підкресліть у словах вивчені орфограми. Виразно прочитайте записані речення, виділяючи слова голосом, що несуть смислове навантаження.

До сьогодні гончарна справа не втратила своєї популярності, існує і розви- вається. З обпаленої глини виготовляють будівельні матеріали, предмети до- машнього вжитку, гарні сувеніри та прикраси. Її не змогли замінити сучасні полімерні матеріали. Продукція з глини має постійний попит і велику попу- лярність як в Україні, так і за її межами.

ІІІ . Мотивація навчальної діяльності

ІV. Ознайомленн я з темою, метою і завданн ями уроку

V. Актуалізація опорних знань

Експрес-бесіда

ŠŠ Що називаємо складом?

ŠŠ Від чого залежить кількість складів у слові?

ŠŠ Який склад називаємо закритим, а який відкритим?

ŠŠ Пригадайте відомості про склад і наголос.

ŠŠ Яку роль вони відіграють у нашому мовленні?

ŠŠ Який склад називаємо наголошеним?

VІ. Сприйманн я й усвідомленн я учнями нового матеріалу

Робота з теоретичним матеріалом задля

зіставлення нових знань із базовими

 Уважно розгляньте таблицю. Зробіть необхідні висновки щодо правил пере-носу слів з рядка в рядок (див. додаток).

VІІ . Закріпленн я здобутих знань та формування практичних умінь і н авичок

Колективна робота

 Прочитайте текст. Що нового ви дізналися? Випишіть слова з 2, 3, 6 речень, погрупувавши їх за кількістю складів. Зробіть висновок.

1. Вироби гончарів з с. Валок потребують особливої уваги. Чому так? 2. Зро-блені ним кухлі, глечики, інше начиння — це справжній витвір мистецтва. 3. Ро-боти українських гончарів цінують навіть за кордоном, охоче купують туристиу Канаді. 4. А ось казковий персонаж, фігурки наших пращурів. 5. А там йогочумак, що їде на гарбі, і спряжений волами, ніби справжнісінький. 6. Там кож-на деталь воза передана з любов’ю, достовірно. 7. А сам їздовий у солом’яномукапелюсі ніби взяв та й прийшов з минулих століть до сучасних Валок.

Вибірково‑пошукова робота

 Поділіть слова на склади і знайдіть «зайве» слово в кожному рядку.

1. Гуска, курка, півень, гусеня, качка, зяблик. 2. Ромашка, волошка, троянда, лілея, мак. 3. Коза, кінь, свиня, кицька, вівця. 4. Березень, квітень, травень, червень, липень.

Творча робота

 Виразно прочитайте текст. Виділені слова випишіть, поділивши їх для переносу. Перевірте себе за таблицею-опорою. Які з цих слів не можна перено-сити? Чому?

Глина — один з найпрадавніших матеріалів, який людина навчилась обробляти. Гончарна справа з’явилася за часів палеоліту, а винахід випалення глини в давні часи дозволив створювати більш зручні та міцні предмети побуту. Гончарні вироби виготовляли народи Східної Азії ще за 2000 років до нашої ери.

VІІІ . Систематизація й узагальненн я знань, умінь і н авичок

ІХ . П ідбиття підсумків уроку. Рефлексія

Х. Домашнє завдання

 Виконати за підручником вправу 216, с. 102.

 Виписати з підручника «Українська література» по два прислів’я. Позначитиусі можливі способи переносу кожного із слів.

Урок № 60. Позначенн я на письмі ненаголошених [е], [и] та [о] перед складом з н аголошеним [у] у коренях слів

Мета: поглибити знання учнів про вимову й написання ненаголошених голосних у коренях слів; удосконалювати вміння й навички правильної вимови та наголошування слів, формувати орфоепічні навички; розвивати увагу, логічне мислення, комунікативні вміння й навички учнів; виховувати повагу до народних звичаїв, майстрів своєї справи.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

Вид уроку: урок-практикум.

Перебіг уроку

І. Організаційний момент

ІІ . Перевірка домашнього завданн я

ІІІ . Мотивація навчальної діяльності

ІV. О знайомленн я з темою, метою і завданн ями уроку

V. А ктуалізація опорних знань

Експрес-бесіда

ŠŠ Як вимовляємо наголошені голосні в коренях слів?

ŠŠ Що вам відомо про правопис слів із ненаголошеними голосними?

ŠŠ Як вимовляємо ненаголошені голосні [е], [и]? Розкажіть про це.

ŠŠ Як вимовляємоголосний [о] у корені слів перед складом із наголошеним [у]?

ŠŠ Що треба зробити, щоб ненаголошений голосний став наголошеним?

VІ. Робота з теоретичним матеріалом задля зіставлення нових знань із базовими. Аналіз таблиці-опори з підручника.

VІІ . Закріпленн я здобутих знань та формування практичних умінь і н авичок

Колективна робота (пояснювальний диктант)

 Запишіть речення, вставляючи пропущені букви. Прочитатайте, правильно інтонуючи речення. Якщо виникнуть труднощі, до якого словника необхідно вам звернутися?

Гончарство — виготовл..ння з опаленої г..нчарної глини різноманітних виробів: посуду, кахлів, іграшок тощо. Це досить стародавнє р..месло. В Україні передається від батька до сина, від одного роду до іншого умін ня працювати за гончарним кругом. А якщо ви зайдете до хати тітки Мотрі Ковальської у с..лі Валки, ви на п..р..зі застигн..те у захваті. Її кімнати нагадують зали музею гончарного м..стецтва. Тітка Мотря б..р..жно ох..р..няє зразки гончарних виробів своїх з..мляків від сивої давнини до наших днів. Зараз гончарство у Валках набирає н..вої сили, ніби дістало друге дихання. Тут відкрито гончарний цех. Поряд із д..р..слими майстрами можна побачити, як діти ов..л..дівають гончарним м..стецтвом. Вони із захопленням ліплять казку: Івана-дурня, Бабу Ягу, гоголівських п..рсонажів, оволодівають м..стецтвом виготовлення різного посуду тощо.

 Які ще народні промисли ви знаєте? Запишіть ці слова. Поставте в них на-голос. Прокоментуйте орфограму «Літери е, и, в коренях слів».

Пробемна ситуація

Уявіть, що ви працюєте головним редактором усеукраїнського журналу, присвяченого культурі спілкування. Уважно прочитайте текст. Знайдіть у ньо- му слова, у яких допущені помилки. Виправте їх, обґрунтувавши необхідним правилом.

Кажуть, не святі гуршки ліплять. Мажливо, що й так. Проте не проста ця справа — виліпити навіть звичайнісінький глечик. Для цього потрібні роки седіння із гончарним кругом, щоб його відцинтрова сила не розревала зігріту далонями глину. Проте тирпіння з гончарним кругом замало — потрібен ще й талант.

Вибірково‑пошукова робота

 Прочитайте вголос скоромовки, правильно вимовляючи голосні звуки. Які голосні в ненаголошених складах вимовляються чітко? Які — нечітко? Випишіть слова з ненаголошеним голосним [о]. Поясніть, чи є різниця у вимові й написанні цих слів.

Чорно-білий чорногуз

У болото чорне вгруз.

Тигренятко з тигром-татом

Тренувалися стрибати.

Горох у городі виріс небу-

валий,

Горобці город пограбували.

Пироги перепечені

Перцем переперчені

Ніс Гриць горіх через

поріг.

Став на горіх, упав на поріг

VІІІ . Систематизація й узагальнення знань, умінь і навичок

ІХ . Підбиття підсумків уроку. Рефлексія

Х. Домашнє завдання

 Виконати за підручником вправу 225, с. 107.

 Скласти невелике оповідання з теми «Що я вкладаю в поняття прекрасне?»

Урок № 61–62. Орфографічний словник. Орфографічна помилка, її умовне позначенн я

Мета: поглибити знання учнів про орфографічні правила, сприяти засвоєнню учнями поняття «орфограма»; формувати вміння визначати орфограми в словах, пояснювати правопис слів відповідними орфографічними правилами, добирати слова з певними орфограмами; розвивати логічне мислення, вміння виділяти головне, аргументувати свою думку, ілюструвати її прикладами, розвивати увагу, пам’ять, культуру писемного мовлення; виховувати пошану до традицій предків.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань та формування практичних умінь і навичок.

Вид уроку: урок осмислення нової інформації.

Перебіг уроку

І. Організаційний момент

ІІ . Перевірка домашнього завдання

Пояснювальний диктант

 Запишіть речення. Знайдіть у них слова з орфограмами. Назвіть їх.

Наш народ має багату культуру, величезний скарб якої складається з цінностей, надбаних багатьма поколіннями. З прадавніх часів до нас ідуть життєва мудрість та настанови щодо способу життя. Вони закладені в українських звичаях, обрядах, фольклорі, адже в них — світовідчуття та світосприймання нашого народу. У них пояснюються та обґрунтовуються взаємини між людьми, цінність духовної культури окремої людини і народу взагалі.

 Доведіть, що підкреслені слова мають орфограми.

ІІІ . Мотивація навчальної діяльності

ІV. О знайомленн я з темою, метою і завданн ями уроку

V. А ктуалізація опорних знань

Експрес-бесіда

ŠŠ Що ми називаємо орфограмою?

ŠŠ Назвіть відомі вам орфограми.

ŠŠ Чи існує різниця між поняттями орфограма та орфографічне правило?

ŠŠ Чому необхідно дотримувати правил написання слів?

ŠŠ Чи можна дізнатися, як правильно написати слово, що містить орфограму?

ŠŠ Що називається орфографією?

VІ. Робота з теоретичним матеріалом

Коментар учителя (за опорною таблицею)

VІІ . Закріплення здобутих знань та формування практичних умінь і н авичок

Коментоване письмо

 Запишіть текст. Визначте орфограми у виділених словах. Написання підкресленого слова перевірте за орфографічним словником. Яка помилка на-зивається орфографічною?

Кожна нація, кожен народ має свої звичаї, що виробилися протягом багатьох століть і освячені віками. У народі існує повір’я, що той, хто забув звичаї своїх батьків, карається людьми і Богом. Максим Рильський любив повторювати: «Той, хто не знає свого минулого, не вартий майбутнього».

Колективна робота

 Прочитайте текст. Що нового ви дізналися? Підкресліть слова з орфограмами, дайте їм характеристику.

Дохристиянські звичаї гармонійно переплелися з релігійними, утворивши обряди, які ми маємо на сьогодні. Колись Різдво припадало на свято зимового повороту сонця, вісника врожаю та щастя. Про це й співається в колядках. У них переплелися мотиви хліборобські, військові, казково‑фантастичні, весільні та біблійно-релігійні.

Проблемна ситуація. Петрик, виконуючи вправу, допустив помилки в написанні слів з орфограмою «Ненаголошені голосні». Як виправити хлопчикові орфографічні помилки? До чого йому необхідно звернутися?

Робота біля дошки

 У кожному зі слів визначте орфограму. Обґрунтуйте написання слів. Запишіть тільки слова з небуквеними орфограмами.

Шипшина, калинонька, пів’яблука, невисокий, білосніжний, сніжно-білий, Валер’ян, польський, книгозбірня, блідо-рожевий, В’ячеслав, літопис, кішка, незграбний, щілина, деревце, кущичок, багато, хазяїн, сім’я, зорепад, Мар’яна, здоровенний.

Робота в парах. «Відремонтуй вірш»

 Запишіть скоромовки, вставивши пропущені слова з довідки. У кожному слові із цих визначте орфограму. Доберіть і запишіть по 2–3 слова з тими самими орфограмами. Орфограми підкресліть.

Зразок: Осінь — день, мідь…

Лиска лащить …,

А лосина — …

Лев ласкаво лапою

…поляпує.

На печі, на …

Смачні та гарячі

…калачі.

Хочеш їсти калачі —

Не … на печі.

Довідка: лисеня, лосеня, левеня, печі, пшеничні, лежи

VІІІ . Систематизація й узагальненн я знань, умінь і навичок.

 Продовжте визначення:

Орфограма — це …

Орфографічне правило — це…

Правильність написання слова можна перевірити за … словником.

ІХ . Підбиття підсумків уроку

Х. Домашнє завдання

 Виконати вправу 213, с. 100.

 Дібрати з підручника історії по два приклади на всі вивчені вами правила на-писання ненаголошених голосних. Підкреслити в усіх словах орфограми.

Урок № 63. Тренувальні вправи з теми "Орфографія". wym-1421782597397
Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.