Повернутися до звичайного режиму

Методика традиційного уроку

Етапи планування уроку

1. Розробка системи уроків з теми або розділу.

2. Визначення освітніх, виховних та розвиваючих завдань уроку на основі програми.

3. Відбір оптимального змісту матеріалу уроку, поділ його на завершені у смисловому відношенню блоки, частини, виділення опорних знань.

4. Виділення головного матеріалу, який учень повинен засвоїти на уроці.

5. Розробка структури уроку, визначення його типу та найбільш доцільних методів і прийомів навчання.

6. Знаходження зв’язків даного матеріалу з іншими предметами та використання цих зв’язків під час вивчення нового матеріалу.

7. Планування всіх дій вчителя і учнів на всіх етапах уроку.

8. Підбір дидактичних засобів уроку (плакатів, карток, схем, допоміжної літератури, картин, відеоматеріалів, комп’ютерних засобів).

9. Перевірка обладнання та технічних засобів навчання.

10. Планування записів та малюнків на дошці.

11. Планування самостійної роботи учнів на уроці.

12. Визначення форм і прийомів закріплення отриманих знань.

13. Визначення змісту, об’єму і форм домашнього завдання.

14. Планування форм підведення підсумків уроку.

15. Планування позакласної роботи з даної теми.

16. Запис плану і ходу уроку у відповідності до вимог.

Основні етапи традиційного уроку

1. Організаційний момент.

2. Перевірка домашнього завдання.

3. Перевірка знань і умінь учнів.

4. Постановка мети заняття перед учнями.

5. Організація сприйняття нової інформації.

6. Первісна перевірка розуміння.

7. Організація засвоєння нового матеріалу шляхом відтворення інформації і виконання вправ за зразком.

8. Творче застосування та здобуття знань.

9. Узагальнення матеріалу, що вивчався на уроці, і введення його в систему раніше засвоєних знань.

10. Контроль за результатами навчальної діяльності, що здійснюється вчителем і учнями, оцінювання знань.

11. Домашнє завдання до наступного уроку.

12. Підведення підсумків уроку.

Структурні елементи уроку

Етапи Дидактичні задачі Показники реального результату розв’язання задачі
1.Організація початку заняття. Підготовка учнів до роботи на занятті. Повна готовність класу та обладнання, швидке вклю-чення учнів у діловий ритм.
2.Перевірка виконання домашнього завдання. Встановлення правильності та осмисленості виконання домашнього завдання всіма учнями, виявлення прогалин та їх корекція. Оптимальність поєднання контролю, самоконтролю та взаємоконтролю для вста-новлення правильності виконання завдання і корекції прогалин.
3.Підготовка до основного етапу заняття. Забезпечення мотивації та прийняття учнями мети навчально-пізнавальної діяльності, актуалізація опорних знань та вмінь. Готовність учнів до активної навчально-пізнавальної діяльності на основі опорних знань.
4.Засвоєння нових знань і способів дій. Забезпечення сприйняття осмислення та первісного запам’ятовування знань і способів дій, зв’язків та відносин у об’єкті вивчення. Активні дії учнів з об’ємом вивчення; максимальне використання самостійності у здобутті знань та оволодінні способами дій.
5.Первісна перевірка розуміння. Встановлення правильності та осмисленості засвоєння нового навчального мате-ріалу; виявлення прогалин те неправильних уявлень та їх корекція. Засвоєння суті засвоєних знань і способів дій на репродуктивному рівні. Усунення типових помилок та неправильних уявлень в учнів.
6.Закріплення знань і спосо-бів дій. Забезпечення засвоєння нових знань і способів дій на рівні застосування у зміненій ситуації. Самостійне виконання зав-дань, що потребують засто-сування знань у знайомій та зміненій ситуації.
7.Узагальнення і систематиза-ція знань. Формування цілісної системи провідних знань з теми, курсу; виділення світоглядних ідей. Активна та продуктивна діяльності учнів з вклю-чення частин в ціле, класифікації та система-тизації, виявлення внутріш-ньопредметних та між- курсових зв’язків.
8.Контроль і самоперевірка знань. Виявлення якості та рівня оволодіння знаннями, способами дій, забезпечення їх корекції. Отримання достовірної інформації про досягнення всіма учнями запланованих результатів навчання.
9.Підведення підсумків занять. Аналіз та оцінка успішності досягнень мети; перспективи наступної роботи. Адекватність самооцінки учня оцінки вчителя. Отримання учнями інформації про реальні результати навчання.
10.Рефлексія. Мобілізація учнів на рефлексію своєї поведінки (мотивації, способів діяль-ності, спілкування). Засво-єння принципів саморегуля-ції та співробітництва. Відкритість учнів в осмисленні своїх дій та самооцінці. Прогнозування способів саморегуляції та співробітництва.
11.Інформація про домашнє завдання. Забезпечення розуміння цілі, змісту і способів виконання домашнього завдання. Перевірка відповідних записів. Реалізація необхідних та достатніх умов для успішного виконання домашнього завдання всіма учнями у відповідності з актуальним рівнем їх розвитку.
Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.