Аналіз виховної роботи за 2020/2021 навчальний рік

Виховна робота в закладі протягом 2020-2021 навчального року була спрямована на виконання Закону України «Про освіту», на виконання завдань, поставлених Конвенцію про права дитини, відповідно до реалізації Концепції державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 №988, Статуту закладу, річного плану роботи закладу на 2020-2021 навчальний рік, Указів Президента України від 25.06.2013 № 344/2013 «Про національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», від 18.05.2019 № 286/2019 «Про стратегію національно-патріотичного виховання», постанови Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 111 «Про затвердження Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року», від 30.05.2018 № 453 «Державна соціальна програма «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року, від 10.07.2019 № 689 «Питання проведення моніторингу наркотичної та алкогольної ситуації в Україні», від 22.07.2020 № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988-р, розпоряджень Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 № 56 «Про затвердження плану заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року», від 21.08.2019 № 693-р, наказів Міністерства освіти і науки України від 07.09.2000 №439 «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України», від 31.10.2011 №1243 «Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», від 08.04.2016 № 405 «Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки щодо протидії торгівлі людьми на період до 2020 року», від 02.10.2018 № 1047 «Методичні рекомендації щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами», листів Міністерства освіти і науки України від 18.05.2018 № 1/11-5480 «Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству», від 29.01.2019 № 1/19-881 «Рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18 грудня 2018 р. № 2657-VIII, від 20.07.2020 № 1/9-385 «Деякі питання організації виховного процесу у 2020/2021 н.р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок» від 14.08.2020 №1/9-436 «Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню)», «Про затвердження плану заходів щодо реалізації норм положень Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» на 2020-2022 роки», «Про затвердження Комплексної програми підвищення якості національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2019-2021 роки», «Про започаткування обов’язкового виконання учнями, вихованцями, педагогічними працівниками у закладах загальної середньої освіти Державного Гімну України»

Виховна діяльність здійснювалась у відповідності до до основних орієнтирів виховання:

- ціннісне ставлення до себе;

- ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей;

- ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;

- ціннісне ставлення до праці;

- ціннісне ставлення до природи;

- ціннісне ставлення до культури і мистецтва.

Завдання, які ставил педагогічний колектив у прошлому, 2020 – 2021 навчальному році:

*створення і підтримка безпечного і здорового освітнього середовища;

* виховання учнів у дусі відданості Батьківщини та українському народу через відродження національних і загальнолюдських духовних та моральних цінностей;

*формування в учнів активної громадянської позиції та високих морально-психологічних якостей, зокрема доброчинності, мужності, стійкості та рішучості;

* виховання високих моральних якостей, культури і трудової моралі;

*збереження повноцінного фізичного розвитку дітей і молоді

запобігання та протидія булінгу в учнівському середовищі, злочинності, попередження інформації, яка містить в собі елементи асоціальної поведінки, жорстокості, насильства, пропаганди наркотичних речовин;

*продовжувати здійснювати індивідуальний підхід до учнів, відповідально ставитися до вивчення умов життя учнів, урізноманітнювати види роботи з батьками

*сприяння становленню й розвитку органів учнівського самоврядування, забезпечення єдиного принципового підходу до виховання й соціалізації учнів;

Головним завданням є формування і розвиток високоінтелектуальної, свідомої особистості з громадянською позицією, готової до конкурентного обрання свого місця в

житті.

Серед основних завдань — національно-патріотичне виховання на засадах загальнолюдських, полікультурних, громадянських цінностей, забезпечення фізичного, морально-духовного, культурного розвитку дитини, формування соціально зрілої творчої особистості, громадянина України і світу, підготовка учнів до свідомого вибору сфери життєдіяльності та підвищення відповідальності сім`ї за освіту і виховання дітей.

Виховна робота в 2020-2021 навчальному році була направлена на створення сприятливих умов для всебічного розвитку дітей на кожному з вікових етапів, їх адаптації в соціумі, формування демократичного світогляду, ціннісних орієнтирів, засвоєння морально - етичних норм, сприйняття власної індивідуальності, впевненості в собі, на усвідомленому виборі здорового способу життя, на осмислення самовизначення у виборі професії, на пропаганду духовних надбань українського народу, на виховання любові до рідної землі, мови, на формування правової культури, негативного ставлення до протиправних діянь, розвиток учнівського самоврядування, співпрацю з батьками, з закладами охорони здоров’я та громадськими організаціями.

Система виховної роботи закладу заснована на ідеї педагогіки життєтворчості, сприяє становленню і розвитку особистості школяра, створенню ситуації успіху та самореалізації дитини. У закладі створено громадсько-освітній простір виховання дітей: виховання в атмосфері добра і творчості, взаємодопомоги і взаємоповаги, що дає суспільству модель ціннісних відносин.

Основою виховного процесу у закладі єлюдина як найвища цінність.

Виховна система закладу - це цілісна структура, яка сприяє успішній діяльності виховання.

ВИХОВНУ ДІЯЛЬНІСТЬ СПРЯМОВАНО ЗА ПРИНЦИПАМИ:

- системності;

- національної спрямованості;

- гуманізації та демократизації;

- творчої діяльності;

- самостійності і самореалізації;

- врахування інтересів, запитів різних категорій учнів.

ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ РЕАЛІЗУЮТЬСЯ В ПРОЦЕСІ ОРГАНІЗАЦІЇ :

- освітньої діяльності;

- позаурочної та позакласної діяльності;

- роботи органів учнівського врядування;

- взаємодії з батьками.

Основною метою у вихованні учнів у 2020-2021 навчальному році є продовження формування громадянина, патріота, інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої особистості, готової протистояти ворогам Батьківщини та асоціальним впливам, вміння вирішувати особисті проблеми, творити себе, оточуючий світ.

Серед основних завдань — національно-патріотичне виховання на засадах загальнолюдських, полікультурних, громадянських цінностей, забезпечення фізичного, морально-духовного, культурного розвитку дитини, формування соціально зрілої творчої особистості, громадянина України і світу, підготовка учнів до свідомого вибору сфери життєдіяльності та підвищення відповідальності сім`ї за освіту і виховання дітей.

У 2020-2021 навчальному році педагогічний колектив закладу працював над методичною проблемою: «Формування підготовленої до життя особистості, яка читко орієнтується в сучасних реаліях з активно громадянською позицією» та виховною проблемою: «Виховання у підростаючого покоління загальнолюдських цінностей і перш за все справедливості, добра, людяності і культури поведінки».

Для реалізації проблем було розроблено план виховної роботи, якийохоплює всі напрями виховання, включає в себе календарні, традиційнішкільні свята, різноманітні заходи.

У вересні оформлено соціальний паспорт закладу.

Постійно проводиться робота з попередження дитячого травматизму серед учнів. Проведено планові бесіди, інструктажі. Із метою активізації роботи з попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму та запобігання бездоглядності серед неповнолітніх, у вересні було проведено рейди: «Урок», Тиждень безпеки дорожнього руху.

Аналіз стану виховної роботи показав, що всі класні керівники планують виховну роботу з класом: обраний напрям та виховна проблема, над якою працюють протягом року; складені психолого-педагогічні характеристики класів; визначені завдання на навчальний рік. Складено графік проведення виховних годин, які проводилися у зручний для дітей та класних керівників час. Класні куточки оформлені відповідно до вимог.

Координаційним центром роботи класних керівників є шкільне методичне об`єднання класних керівників та вихователів на засіданнях якого розглядалися питання щодо планування та стану виконання Плану виховної роботи. Протягом навчального року було проведено 5 засідань за темами:

1. «Організаційне засідання МО класних керівників та вихователів. Планування виховної роботи».

2. «Педагогіка партнерства – ключовий компонент формули Нової української школи».

3. «Булінг в освітньому середовищі : аналіз, причини, шляхи подолання».

4. «Створення ситуації успіху – умова , за якої учень вірить у свої можливості».

5.. « Підсумки роботи МО класних керівників за 2020-2021 навчальний рік».

Протягом 2020-2021 н.р. класними керівниками, педагогом-організатором проведена достатня виховна робота. Напозакласних заходах класні керівники та вихователі виховують національну самосвідомість, патріотизм, формують фізичну та екологічну культуру, здоровий спосіб життя тастворюють умови длярозвиткутворчоїособистості (ранки, виставки малюнків, тематичні тижні, відзначення пам`ятних дат .

Із метою формування почуття патріотизму у підростаючого покоління, поглиблення знань дітей з історії рідного краю, залучення учнівської молоді до краєзнавчої та пошуково-дослідницької роботи, у закладі склалася і діє система національно-патріотичного виховання учнів.

До дня фізичної культури її спорту було проведено Олімпійський тиждень «Бути здоровим – це модно», спортивні змагання між командами вчителів та учнів з волейболу.

До Всесвітнього дня Миру, що відзначається 21 вересня, було проведено бесіди, стріт-арт на асфальті «З надією на мир».

Проведено заходи до Дня українського козацтва та Дня Захисника України.

21 листопада, з метою відзначення Дня Гідності і Свободи в закладі було проведено тематичні виховні заходи, учні переглянули документальні фільми про події на Майдані, флешмоб «Свічка памяті».

27 листопада, з метою гідного вшанування пам`яті жертв геноциду українського народу в роки голодомору 1932-1933 років, було проведено виховні заходи, перегляд відеофільма «Такого ще земля не знала»

У День української писемності та мови, вчителі залучилися до активної участі в написанні радіодиктанту національної єдності.

Проведено заходи до Дня святого Миколая, що також сприяє вихованню ціннісного ставлення до родини, людей, виховує доброту, людяність.

До дня Соборності України були проведені виховні заходи: «Одна єдина, соборна Україна».

З метою вшанування Героїв Небесної Сотні було проведено виховні години «Герої завжди поміж нас».

Конкурс читців поезії Лесі Українки, виховні години були приурочені відзначенню 150- річчя з дня народження великої письменниці.

День рідної мови.

До Дня Чорнобильської трагедії були проведені виховні години та виставки малюнків.

Уроки подяки та любові було проведено до Міжнародного Дня сім`ї та Дня Матері.

Класні години, уроки мужності присвячені Дню Перемоги над нацизмом у Європі та 76- річниці завершення Другої світової війни.

Проведено заходи до Дня Європи «Ми –різні, ми- рівні».

Яскравий флешмоб «Вишиванка –твій генетичний код».

З метою формування ціннісного ставлення до природи було проведено акції

«Посади дерево», операцію «Збережемо Україну чистою», «За життя без сміття», трудові десанти. .

Педагогічний колектив закладу проводить значну роботу по правовому та моральному вихованню учнів. Учителі на уроках і виховних годинах прищеплюють повагу до Конституції України, державних символів, прав і свобод громадян.

. Адміністрацією закладу, класними керівниками та вихователями проводиться певна робота з батьками та учнями щодо попередження правопорушень серед неповнолітніх: профілактичні бесіди з питань навчання та виховання учнів. Соціальний педагог, практичний психолог закладу індивідуально працюють з батьками та учнями, що потребують підвищеної педагогічної уваги.

З метою соціального захисту дітей, запобігання безпритульності та бездоглядності, педагогічним колективом постійно здійснюється контроль за відвідуванням учнями навчальних занять, проводяться рейди контролю за відвідуванням.

Особливу увагу приділяли роботі Ради профілактики правопорушень, профілактиці булінгу у шкільному середовищі:

  1. Створено комісію з виявлення фактів булінгу та реагування на них.
  2. Розроблено план заходів щодо профілактики та протидії проявам булінгу (цькування).
  3. Інформацію щодо дій у випадку булінгу розміщено на сайті закладу та інформаційних стендах.

Протягом року звернень від батьків та учнів щодо виявлення випадків булінгу не було зареєстровано.

Питання з профілактичної роботи з попередження правопорушень та злочинів серед учнів , протидії булінгу розглядалися: на засіданнях педагогічної ради, нарадах при директорові, на засіданнях методичного об’єднання класних керівників та вихователів.

Усі заходи сприяють поліпшенню умов навчання, розвитку та виховання дітей. З учнями закладу, схильними до девіантної поведінки та пропусків навчальних занять без поважних причин, проводиться планомірна робота щодо охоплення їх навчанням та позаурочноюдіяльністю.

Приділялася увага роботі з попередження наркоманії, алкоголізму, боротьбі тютюнопалінням серед неповнолітніх.З метою профілактики та пропаганди здорового способу життя, боротьби з наркоманією та СНІДом, відповідно до річного плану роботи проводилися тематичні заходи:

01.12- всесвітній день боротьби зі СНІДОм, акція «Червона стрічка».

Формування ініціативної, здатної приймати свідомі рішення особистості

неможливе без широкого залучення учнів до управління шкільними справами через участь в органах учнівського самоврядування.Модель учнівського самоврядування нашого закладу має цілеспрямовану, конкретну, систематичну, організовану і прогнозовану за наслідками діяльність. Робота самоврядування налагоджена таким чином, що кожен учень має доручення (постійні, тимчасові).

Попередження дитячого та дорожньо-транспортного травматизму.

Головною метою державної політики у сфері профілактики дитячого травматизму є забезпечення умов реалізації конституційного права кожного громадянина на охорону життя та здоров'я, підвищення рівня безпеки життєдіяльності населення, особливо дітей, як передумови сталого соціально-економічного розвитку країни.

Питання безпеки життєдіяльності, створення належних санітарно-гігієнічних умов та профілактика травматизму є одним із найважливіших у роботі навчального закладу. У навчальному закладі забезпечено безпечні та нешкідливі умови навчання, фізичного розвитку та зміцнення здоров’я, режиму роботи, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів.

В закладі дана робота проводилась за наступними напрямками:

- створення безпечних умов праці та навчання;

- документальне оформлення роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності;

- систематичне навчання учнів та працівників навчального закладу безпеці праці та життєдіяльності;

- профілактика нещасних випадків;

- робота з учнями в позаурочний час (виховні години);

- інформаційно-агітаційна діяльність та просвітницька робота;

- контроль за дотриманням вимог чинного законодавства з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності.

Перед канікулами проводиться комплексна бесіда з безпеки життєдіяльності.

На відповідних сторінках класного журналу, ведеться облік проведення бесід, інструктажів, заходів з безпеки життєдіяльності.. У закладі проводиться системний і постійний контроль за проведенням зазначених бесід та інструктажів. З метою попередження травматизму невиробничого характеру класні керівники проводять практичні заняття, зустрічі з медичними працівниками. Але протягом року випадків травматизму зареєстровано.-7

Обливу увагу приділено профілактиці булінгу і кібербулінгу серед школярів. В школі створена система попередження булінгу з метою підвищення рівня усвідомлення дітьми, батьками та вчителями сутності булінгу як явища та обізнаності щодо методів протидії й реагування на нього через ведення профілактичних бесід, складено план заходів щодо профілактики боулінгу. Випадків булінгу не зафіксовано.

Усю виховну роботу колектив спрямовував на те, щоб допомогти дітям розкрити свої творчі здібності, позбавитися комплексів та страхів, порозумітися між собою, пізнати один одного краще.

З метою організації дозвілля учнів, виявлення і розвитку творчих здібностей, формування інтересів до різних галузей науки в закладі протягом 2020-2021 н.р. діяли такі гуртки:

1. Хореографічний гурток: «Надія»

2. Гурток «Декоративне мистецтво»

У зв’язку із карантином, педагоги використовували дистанційні методи та технологіїї виховання, такі як: челенджі, онлайн- подорожі, відеопрезентації, за допомогою спілкування з учнями через соціальні мережі: Viber, Telegram.

Важливо,щоб у 2021/2022 навчальному році здійснити акцент у змісті виховної роботи закладу на формування системи громадянських, національних та патріотичних цінностей особистості.

- формування громадянських, національних та патріотичних цінностей, національно-патріотичне виховання визнати одним із пріоритетним за значенням та стратегічними завданнями;

- виховувати в учнівської молоді національну самосвідомість, налаштованість на осмислення моральних та культурних цінностей, історії, систему вчинків, діяльнісним підходом до активних форм роботи;

- системно здійснювати виховання в учнів громадянської позиції; вивчення та популяризацію історії України, збереження і пропаганду історикокультурної спадщини українського народу.

Виховання органічно поєднане з процесом навчання дітей, опанування основами наук, багатством національної і світової культури. У Новій українській школі виховний процес є невід’ємною складовою освітнього процесу у закладах освіти (ст. 15 Закону України «Про повну загальну середню освіту») і має ґрунтуватися на загальнолюдських цінностях, культурних цінностях Українського народу, цінностях громадянського (вільного демократичного) суспільства, принципах верховенства права, дотримання прав і свобод людини і громадянина, принципах, визначених Законом України «Про освіту», та спрямовуватися на формування:

-відповідальних та чесних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству;

-поваги до гідності, прав, свобод, законних інтересів людини і громадянина;

-нетерпимості до приниження честі та гідності людини, фізичного або психологічного насильства, а також до дискримінації за будь-якою ознакою;

-патріотизму, поваги до державної мови та державних символів України, поваги та дбайливого ставлення до національних, історичних, культурних цінностей, нематеріальної культурної спадщини Українського народу, усвідомленого обов’язку захищати у разі потреби суверенітет і територіальну цілісність України;

-усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів України, нетерпимості до їх порушення, проявів корупції та порушень академічної доброчесності;

-громадянської культури та культури демократії;

-культури та навичок здорового способу життя, екологічної культури і дбайливого ставлення до довкілля;

-прагнення до утвердження довіри, взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

-почуттів доброти, милосердя, толерантності, турботи, справедливості, шанобливого ставлення до сім’ї, відповідальності за свої дії;

-культури свободи та самодисципліни, відповідальності за своє життя, сміливості та реалізації творчого потенціалу як невід’ємних складників становлення особистості.

Єдність навчання, виховання і розвитку учнів забезпечується спільними зусиллями всіх учасників освітнього процесу. Характер виховання повинен передбачати глибоке розуміння вихователем природи вихованців, їх індивідуальних рис і можливостей, поваги до особистості

дитини, постійно дбати про її гармонійний розвиток, встановлення взаємин співробітництва у навчально-виховному процесі. Успіх виховного процесу залежить від відносин між вчителем і учнем, які повинні будуватися на основі співдружності, співробітництва і ділового партнерства.

Педагогічні працівники зобов’язані:

поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу; настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою,

пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам тощо ( ст.54 Закону «Про освіту»).

Національно-патріотичне виховання – один із головних векторів діяльності всього українського суспільства.

Передбачити у плані виховної роботи на 2021/2022 навчальний рік заходи щодо національно-патріотичного виховання учасників освітнього процесу:

-Про окремі питання діяльності закладів загальної середньої освіти у новому 2021/2022 навчальному році (Лист МОН № 1/9-433 від 28.08.21 року).

-ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА національно-патріотичного виховання на період до 2025 року (Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2021 р. № 673)

-Лист МОН від 16.07.2021 № 1/9-362 “Деякі питання організації виховного процесу у 2021/2022 н. р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок”

-Постанова МОЗ від 26.08.2021 р. №9 “Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)”

-НАЦІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі (СХВАЛЕНО Указом Президента України від 25 травня 2020 року № 195/2020)

-ПЛАН ЗАХОДІВ з реалізації Національної стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі на 2021 рік (ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2020 р. № 1668-р)

-Концепція «Безпечна і дружня до дитини школа».

-Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1646 "Про деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти"

-Закон України "Про запобігання та протидію домашньому насильству"

-Постанова Кабінету міністрів України від 24 лютого 2021 р. № 145 Питання Державної соціальної програми запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 року"

-Методичні рекомендації щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами (наказ МОН від 02.10.2018 № 1047)

-План заходів з реалізації Національної стратегії реформування системи юстиції щодо дітей на період до 2023 року, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. № 1335-р.

-Державна цільова соціальна програма «Молодь України» на 2021- 2025 роки (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 2 червня 2021 р. № 579).

-Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 6 вересня 2000 року № 434).

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.