ПОЛОЖЕННЯ

про музей історії школи-інтернату при Кароліно-Бугазькій загальноосвітній санаторній школі-інтернаті

І. Загальні положення

І. 1. Музей історії школи-інтернату є осередком освіти і виховання, який сприяє формуванню у молодого покоління національної свідомості, любові до рідної землі, до школи, забезпеченню духовної єдності поколінь і призначений для вивчення учнями та молодими педагогами кращих надбань і традицій закладу освіти, бойового і трудового шляху ветеранів війни та праці, збереження і використання пам'яток матеріальної та духовної культури.

1.2. Музей взаємодіє з державними, громадськими,
науковими та іншими зацікавленими закладами і
установами.

1.3. Оригінальні пам'ятки історії і культури, які мають
наукову, історичну, художню чи іншу культурну цінність,
зберігаються у фондах музею, входять до складу музейного фонду України і підлягають обліку у порядку, встановленому чинним законодавством.

1.4. Музей у своїй діяльності керується Законом України „Про музеї та музейну справу", нормативними документами Міністерства освіти і науки, Міністерства культури і мистецтв України, Положенням про музеї при закладах освіти та власним Положенням про музей.

II. Мета, головні завдання та зміст роботи музею

II. 1. Мета діяльності музею полягає у залученні молоді до вивчення та збереження історико-культурної спадщини свого народу, у формуванні освіченої творчої особистості та у сприянні відродженню і розбудові національної системи освіти як найважливішої ланки виховання свідомих громадян Української держави.

II.2. Головним завданням в роботі музею є:

- сприяння удосконаленню навчально-виховного процесу закладу освіти;

- розширення і поглиблення загальноосвітньої та професійної підготовки учнів та молодих вчителів;

- розвиток творчих інтересів молоді до пошукової, краєзнавчої, науково-дослідницької, художньо-естетичної та природоохоронної роботи;

- формування у підростаючого покоління розуміння нерозривного взаємозв'язку минулого, сучасного і майбутнього України;

- допомога педагогічному колективу закладу освіти у впровадженні нових нетрадиційних форм роботи за інтересами;

- участь у формуванні, збереженні і раціональному використанні Музейного фонду України;

- вивчення, охорона і пропаганда пам'яток історії, культури рідного краю;

- проведення культурно-освітньої роботи серед учнів та інших верств населення.

II.З. Музей проводить таку роботу:

- організує дослідницьку діяльність згідно з тематикою музею;

- систематично поповнює фонди музею шляхом проведення експедицій, екскурсій, а також використовує інші шляхи комплектування, що не суперечать чинному законодавству;

- організує облік музейних предметів, забезпечує їх збереження;

- створює і поповнює стаціонарні експозиції та виставки;

- проводить освітньо-виховну роботу серед учнівської молоді і населення;

- організує та бере участь у районних, міських, обласних, всеукраїнських заходах;

- надає можливість використання матеріалів музею в навчально-виховному процесі та в науково-дослідниць кій роботі.

III. Керівництво роботою музею:

ІІІ.1. За роботу музею відповідає керівник закладу освіти. Керівник закладу освіти, де є музей,

- призначає педагога /за його згодою/, який здійснює безпосереднє керівництво роботою музею;

- вирішує питання дислокації музею та режиму його роботи;

- сприяє організації навчально-виховної та методичної роботи на базі музею;

- виходить з пропозиціями морального заохочення педагогів, які відповідають за роботу музею.

III.2. Робота музею організується на основі самоврядування, вищим керівним органом якого є рада музею. Рада музею

обирається на зборах учнівського активу музею та складається з педагогічних працівників та учнів, її склад та кількість членів визначається характером і обсягом роботи музею. Рада музею:

- обирає голову і розподіляє обов'язки між членами ради, які очолюють сектори пошукової, фондової, експозиційної, просвітницької роботи;

- вирішує питання включення до фондів музею пам'яток історії, культури, які надійшли в процесі комплектування;

- обговорює та затверджує плани роботи;

- заслуховує звіти про дослідницьку, пошукову та наукову роботу;

- організовує підготовку громадських екскурсоводів, лекторів, а також навчання активу;

- встановлює зв'язки з пошуковими загонами, клубами, іншими творчими обєднаннями;

- веде документацію музею: інвентарну книгу, книгу обліку екскурсій, акти прийому та видачі експонатів, плани роботи ;

- вирішує інші питання, пов'язані з роботою музею.

IV. Облік і забезпечення збереження фондів

IV. 1. Облік пам'яток історії та культури, які зберігаються в музеї, проводиться в порядку, визначеному в нормативних документах Міністерства культури і мистецтв України. IV.2. Зібраний матеріал складає фонди музею і обліковується в інвентарній книзі, яка скріплюється печаткою та завіряється підписом керівника закладу. IV.З. Фонди музею поділяються на основні / оригінальні пам'ятки історії та культури/ та допоміжні /діаграми , схеми, копії, муляжі/.

IV.4. Унікальні пам'ятки, які мають виняткове наукове, історичне, художнє та інше культурне значення, заносяться Міністерством культури та мистецтв України до Державного реєстру національного культурного надбання. ІУ.5.Памятки історії та культури /в тому числі нагороди з коштовних металів/, яким загрожує знищення чи псування, можуть бути вилучені з фондів музею згідно з чинним законодавством.

IV.6. У разі припинення діяльності музею оригінальні пам'ятки історії та культури передаються до державних та інших музеїв на умовах, що не суперечать чинному законодавству.

IV.7. Безпосередня відповідальність за збереження музейних зібрань покладається на керівника закладу та керівника музею.

IV.8. Особи, винні у порушенні законодавства України про музеї та музейну справу, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.