ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Організація методичної роботи педагогічних працівників

Методична робота як система цілеспрямованої, теоретичної, практичної, колективної та індивідуальної діяльності педагогів спрямована на підвищення педагогічної мобільності та професійної майстерності вчителів в усіх аспектах дає можливість виділити традиційно притаманні їй основні функції:

діагностичну, яка дає можливість виявити розрив між рівнем компетентності та вимогами до професійної діяльності вчителя на рівні встановлених державних стандартів;

відновлюючу, яка передбачає поповнення та поглиблення знань відповідно до змін у змісті освіти;

коригуючу, яка передбачає внесення змін до науково-методичної інформації з урахуванням нових психолого-педагогічних теорій до потреб кожного вчителя;

компенсаційну, яка сприяє оновленню знань і вмінь педагогів відповідно до потреб життя, формуванню професійної мобільності педагогів;

прогностичну (випереджуючу), яка вимагає визначення знань та вмінь, необхідних педагогам у майбутньому;

моделюючу, яка забезпечує розроблення перспективи та орієнтирів педагогічної діяльності;

У 2021/2022 навчальному році методична робота закладу спрямована на реалізацію проблемної теми: «Формування підготовленої до життя особистості, яка чітко орієнтується в сучасних реаліях, з активною громадською позицією» (ІІІ етап – Науково-практичне оволодіння проблемою).

Для вирішення цієї проблеми поставлені такі завдання :

· оволодіння інноваційними формами та методами навчання;

· пізнання вікових та психологічних особливостей учнів;

· оволодіння системою моніторингу результативності своєї педагогічної діяльності кожним вчителем/вихователем та планування подальшої роботи, направленої на підвищення професійної майстерності;

· вивчення та застосування нових навчальних планів, програм, підручників, посібників тощо;

· діагностика та створення банку даних професійної підготовки педагогів;

· забезпечення високого наукового та методичного рівня навчання та виховання;

· удосконалення форм роботи по запровадженню нетрадиційних форм і методів організації навчання та виховання, інноваційних технологій та передового педагогічного досвіду;

· заохочування та залучення вчителів та вихователів до науково-дослідницької та експериментальної роботи;

· активізація співробітництва вчителя й учня на уроках, направлених на розвиток самостійної праці учня;

· активізація роботи школи молодого вчителя та вихователя;

· активізація роботи методичних творчих груп педагогів з актуальних питань освітнього процесу;

· забезпечення методичною радою надання допомоги вчителям та вихователям з питань реформування закладу;

· розширення ділових контактів з навчальними закладами;

· підвищення практичної спрямованості у роботі методичної ради;

· активізація роботи учителів з метою розвитку природних здібностей школярів, творчої співпраці вчителя й учня та залучення до роботи в Малій академії наук;

· введення в навчальний процес комп’ютерно - орієнтованих технологій, інструментів дистанційного навчання;

· організація, інформаційно - методичне і нормативно-правове супроводження роботи з метою реалізації нормативно-законодавчих документів та регіональних програм з питань соціального захисту дітей.

З метою удосконалення особистісно орієнтованого спрямування усіх аспектів освітнього процесу, підвищення рівня педагогічної майстерності визначити, як основні, наступні форми методичної роботи:

Колективні форми роботи:

· педагогічна рада;

· методична рада;

· методична оперативна нарада;

· методичне об’єднання;

· творчі групи по впровадженню інноваційних технологій;

· групи педагогів (методичні студії): «Педагог-майстер», «Педагог-професіонал», «Педагог-початківець»;

· психолого - педагогічні семінари;

· педагогічні виставки;

Індивідуальні форми роботи:

· методичні консультації;

· співбесіди;

· наставництво;

· робота над методичною темою;

· атестація;

· курси підвищення кваліфікації;

· творчі звіти;

· самоосвіта вчителів;

· участь у професійних конкурсах;

· аналіз уроків; участь у методичних івентах.

Для забезпечення безперервності навчання педагогів, опанування ними новітніх педагогічних технологій та вирішення проблеми, поставленої педагогічним колективом закладу, організувати роботу в таких напрямках:

№ з/п Заходи Термін виконання Відповідальний Відмітка про виконання
СЕРПЕНЬ
1 Співбесіда з учителями з метою визначення готовності до роботи в новому навчальному році (знання вимог стандарту освіти, навчальних програм, наявність навчально-методичного забезпечення з предмета) 25.08 Веріс А.В., Гусліста Н.Г.
2 Уточнення списків учителів для курсів підвищення кваліфікації 26.08 Гусліста Н.Г.
3 Проведення установчої методичної наради вчителів-предметників та вчителів початкових класів: • методика проведення першого уроку; • інструктаж щодо ведення і заповнення класних журналів; • про виконання єдиних вимог до усного і писемного мовлення учнів; • організація календарно-тематичного планування на І семестр 2021/2022 навчального року 26.08 Гусліста Н.Г.
4 Участь в огляді готовності кабінетів до початку нового навчального року 23.08 Педагоги
5 Засідання педагогічної ради 30-31.08 Веріс А.В.
6 Засідання методичної ради 25.08. Гусліста Н.Г.
7 Засідання методичних об’єднань 26-27.08 Керівники ШМО
8 Засідання творчих груп педагогів 27.08 Гусліста Н.Г.
ВЕРЕСЕНЬ
1 Контроль нормативності затвердження календарно-тематичного планування учителями, планів виховної роботи 02.09 Гусліста Н.Г., Желєзкова Г.Л.
2 Контроль нормативності заповнення сторінок класних журналів, особових справ, журналів ТБ 02 - 03.09 Гусліста Н.Г.
3 Контроль нормативності поурочного планування учителів, щоденних планів вихователів 03-04.09 Гусліста Н.Г., Желєзкова Г.Л.
4 Підготовка матеріалів для проведення І (шкільного) етату Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів Упродовж місяця Педагоги
5 Виготовлення вчителями наочності і дидактичного матеріалу Упродовж місяця Педагоги
ЖОВТЕНЬ
1 Засідання методичної ради 01.10. Гусліста Н.Г.
2 І (шкільний) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів Упродовж місяця Педагоги
3 Робота творчої групи Упродовж місяця Педагоги
4 Засідання ШМО 02.10 Гусліста Н.Г.
5 Засідання педагогічної ради школи 20.10 Веріс А.В.
6 Контроль стану викладання предметів (за окремим планом) Упродовж місяця Гусліста Н.Г.
ЛИСТОПАД
1 ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів Упродовж місяця Педагоги
2 Підготовка до участі учителів та вихователів у професійному конкурсі «Учитель /вихователь року» Упродовж місяця Гусліста Н.Г.
3 Атестація педагогічних працівників Упродовж місяця Веріс А.В.
4 Курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників Упродовж місяця Гусліста Н.Г.
5 Обмін досвідом роботи. Взаємовідвідування уроків. Упродовж місяця Педагоги
6 Контроль стану викладання предметів (за окремим планом) 29.11. Гусліста Н.Г.
ГРУДЕНЬ
1 Контроль стану викладання предметів (за окремим планом) 29.12. Гусліста Н.Г.
2 Предметні тижні (за окреми планом) Упродовж місяця Педагоги
3 Контроль стану виконання навчальних програм 29.12. Педагоги
4 Контроль стану ведення ділової документації вчителя 29.12. Гусліста Н.Г.
5 Аналіз якості навчальних досягнень учнів за І семестр. 29.12. Гусліста Н.Г.
6 Складання списків та реєстрація педагогів для проходження курсів підвищення кваліфікації в наступному році Протягом місяця Гусліста Н.Г.
СІЧЕНЬ
1 Затвердження календарно-тематичного планування на ІІ семестр До 10.01. Педагоги
2 Засідання методичної ради 09.01. Гусліста Н.Г.
3 Засідання педагогічної ради 27.01. Веріс А.В.
4 Робота творчої групи Упродовж місяця Педагоги
ЛЮТИЙ
1 Засідання ШМО 15.02. Керівники ШМО
2 Фестиваль відкритих уроків Упродовж місяця Гусліста Н.Г.
3 Атестація педагогічних працівників Упродовж місяця Гусліста Н.Г.
БЕРЕЗЕНЬ
1 Підведення підсумків атестації педагогічних працівників. Творчі звіти педагогів. 24.03. Гусліста Н.Г.
2 Підготовка матеріалів для ДПА Упродовж місяця Педагоги
3 Підвищення кваліфікації педагогічних працівників Упродовж місяця Гусліста Н.Г.
4 Взаємовідвідування уроків Упродовж місяця Педагоги
5 Засідання педагогічної ради 30.03 Веріс А.В.
КВІТЕНЬ
1 Атестація педагогічних працівників комісією ІІІ рівня відділу освіти Департаменту освіти і науки Одеської обласної адміністрації 10.04. Гусліста Н.Г.
2 Підготовка матеріалів ДПА Упродовж місяця Педагоги
3 Засідання ШМО 20.04. Керівники ШМО
ТРАВЕНЬ
1 Засідання ШМО 23.05. Кер ШМО
2 Засідання методичної ради 24.05. Гусліста Н.Г.
3 Засідання педагогічної ради 30.05. Веріс А.В.
4 Робота творчих груп Упродовж місяця Педагоги
ЧЕРВЕНЬ
1 Засідання педагогічної ради 10.06 Веріс А.В.

4.1.1. Організація роботи методичної ради закладу освіти

Основні завдання методичної ради школи:

· реалізувати задачі методичної роботи;

· направляти та контролює роботу методичних об’єднань, творчої групи, школи

молодого вчителя;

· коригувати роботу щодо підвищення професійної майстерності педагогів закладу;

· визначати проблематику та розроблює програму науково – теоретичних та методичних івентів;

· займатись розробкою основної методичної теми.

У 2021/2022 навчальному році роботу методичної ради ліцею спрямувати на реалізацію наступних завдань:

· безперервність освіти педагогічних працівників;

· постійний пошук передового педагогічного досвіду та його впровадження;

· сформованість установки вчителів на реалізацію провідного дидактичного принципу – доступності навчального матеріалу;

· осмислення, аналіз і перебудова власного досвіду, порівняння своєї діяльності з досвідом інших педагогів і досягнень педагогічної науки;

· обґрунтування вибору навчального матеріалу та методичних форм і прийомів;

· ступінь засвоєння вчителем та вихователем значущості методичної теми, над якою працює він особисто, методичне об’єднання, творча група, свого місця в її вирішенні;

· координація діяльності методичних об’єднань та інших структурних підрозділів;

· розробка основних напрямків методичної роботи;

· формування цілей та завдань методичної служби;

· забезпечення методичного супроводження навчальних та виховних програм, розробка авторських програм та дидактичного матеріалу;

· організація інноваційної діяльності, яка направлена на опанування новітніх педагогічних технологій, розробки авторських програм;

· організація консультування педагогічних працівників з питань удосконалення педагогічної майстерності, методики проведення різних видів занять;

· організація роботи щодо вивчення та узагальнення педагогічного досвіду;

· пожвавлення науково-дослідницької роботи педагогічних працівників;

· участь в атестації педагогічних працівників;

· професійне становлення молодих педагогів;

· співробітництво з іншими ЗЗСО, науковцями області;

· впровадження комп’ютерних технологій в освітній процес.

Основні напрямки діяльності методичної ради:

· аналіз рівня навчальних досягнень учнів з базових дисциплін;

· експертиза навчально-методичних посібників та дидактичних матеріалів з навчальних дисциплін;

· організація роботи з опанування освітніми технологіями;

· обговорення методики проведення окремих видів навчальних та виховних занять та зміст дидактичних матеріалів до них;

· організація науково-дослідницької роботи учнів;

· використання інформаційних технологій;

· удосконалення навчально-матеріальної бази закладу;

· вивчення досвіду роботи методичних об’єднань;

· розробка положень про проведення шкільних конкурсів, олімпіад, турнірів, фестивалів.

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.