Перспективний план роботи над методичною проблемою

Формування підготовленої до життя особистості, яка чітко орієнтується в сучасних реаліях, з активною громадською позицією або Самовдосконалення вчителя й учня, розвиток їхньої особистості в умовах розбудови нової української школи (НУШ) 2018-2023 р.р.

«Наша мета полягає не в тому, щоб зробити себе необхідними нашим дітям, а, навпаки, в тому, щоб допомогти їм скоріше обходитися без нас» (К.О.Конраді)

ВСТУП

Актуальність науково-методичної проблеми полягає в тому, що українська освіта XXI століття потребує кардинальних змін у структурі, змісті та технологіях навчання.

Головна причина, що впливає на ситуацію в галузі освіти, – прискорення темпів розвитку суспільства. В умовах України готовність до змін конкретизується у вимогах підготовки учнів до життя в ситуації переходу до інформаційного суспільства. У концепції нової української школи зазначено, що «головна мета української освіти - створити умови для особистісного розвитку і творчої самореалізації кожного громадянина України, формувати покоління, здатні навчатися впродовж життя, створювати й розвивати цінності громадянського суспільства; сприяти консолідації української нації, інтеграції України в європейський і світовий простір як конкурентоспроможної і процвітаючої держави».

На сьогодні завдання вчителя – допомогти дітям знайти себе в майбутньому, стати самостійними, творчими і впевненими в собі людьми.

Підготовлена до життя особистість – це вміння постійно навчатися, орієнтуватися в світі інформації ефективно її використовувати, прагнення до саморозвитку.

З метою реалізації пріоритетного напряму стратегічного розвитку освіти в Україні з постійного підвищення якості освіти, оновлення її змісту та форм організації навчально-виховного процесу, з метою формування підготовленої до життя особистості перед педагогічним колективом школи визначені мета та завдання діяльності, необхідність створення умов для розширення життєвої компетентності, формування нових мотивів навчання, самоорганізації та самореалізації особистості. Враховуючи потреби розвитку підготовленої до життя особистості, навчально-виховний процес має бути підпорядкований:

- упровадженню в освітній процес принципів підготовки вихованців до майбутнього життя;

- формуванню достатньої життєвої компетентності учнів;

- вихованню особистості, здатної самостійно приймати рішення та займати активну громадянську позицію;

- створенню умов для використання інноваційних освітніх технологій в діяльності педагогічних працівників.

Визначено мету роботи над науково-методичною проблемою та розроблений перспективний план її реалізації на п’ять років (2018-2023 роки).

Мета і завдання

Мета: створення оптимальних умов для формування підготовленої до життя особистості засобами інноваційних технологій на уроках та в позаурочній діяльності в атмосфері співробітництва і конструктивної взаємодії вчителя – учня, вихователя – вихованця, вчитель-вихователь-учень-батьки(опікуни).

Завдання:

1. Вивчити й узагальнити питання формування підготовленої до життя особистості засобами інноваційних технологій у психології, педагогіці та методиці викладання та виховання.

2. Формувати особистість патріота України, який усвідомлює свою належність до сучасної цивілізації, підготовлений до життя і чітко орієнтується в сучасних реаліях.

3. Забезпечити умови для самореалізації вчителів, вихователів та школярів відповідно до їх здібностей, нахилів, суспільних та власних інтересів.

4. Накопичення перспективного педагогічного досвіду впедагогів школи-інтернату щодо забезпечення компетентнісно орієнтованого підходу у навчально-виховному процесі.

Очікуваний результат:

· підвищення професійної компетентності, творчого потенціалу педагогів у формуванні підготовленої до життя особистості засобами інноваційних технологій на уроках та в позаурочній діяльності;

· підвищення рівня навчальних досягнень, вихованості, розвитку творчого потенціалу учнів;

· підвищення рівня сформованості життєвих компетентностей учнів, готовності їх до життя, здатності самостійно приймати рішення та бути конкурентноспроможними на ринку праці;

· вироблення методичних рекомендацій за результатами роботи над науково-методичною проблемою;

· розробка програм, проектів і семінарів з проблеми;

· обмін досвідом, інтеграція отриманих знань в практику роботи педагогів школи-інтернату;

· використання набутого досвіду на практиці;

· поширення за межами школи-інтернату кращого досвіду, створеного у середині колективу.

Етапи реалізації:

І. Діагностично-підготовчий ( 2018-2019 н.р.)

ІІ. Науково-теоретичне обґрунтування проблеми ( 2019-2020 н.р.)

ІІІ. Науково-практичне оволодіння проблемою (2020-2021 н.р., 2021-2022 н.р.)

ІV. Підсумковий ( 2022-2023 н.р.)

І етап – підготовчий (діагностичний, теоретичне обґрунтування науково-методичної проблеми) 2018 – 2019 н.р.

Форма роботи Зміст роботи Мета роботи Термін, відповідальний
1. Засідання творчої групи (директор, заступники директора, психолог, керівники методичних об’єднань, творчих груп) Обробка даних анкетування. Виявлення рівня обізнаності педагогічного колективу Виявлення питань для вивчення, виокремлення досвіду з цієї теми Травень (Директор, заступники директора )
3. Консультація Планування та визначення перспектив роботи з проблемної теми Складання перспективного плану роботи Серпень (Заступник директора з НВР)
4. Відвідування уроків, виховних годин, позакласних заходів Визначення напрямків роботи, виявлення рівня обізнаності педагогічного колективу Виявлення досвіду для вивчення та шляхів реалізації проблемної теми Протягом року (Директор, заступники директора)
5. Визначення змісту педагогічних рад, семінарів, педагогічних читань Планування та визначення перспектив роботи з проблемної теми Планування шляхів реалізації проблемної теми Серпень (Директор, заступники директора )
6. Розробка матеріалів психолого-педагогічної діагностики педагогічного та учнівського колективів, а також батьківської громадськості. Виявлення рівня обізнаності щодо шляхів реалізації проблеми Визначення шляхів діяльності школи за проблемною темою (створення банку психолого-педагогічних діагностик, планування шляхів реалізації проблемної теми) Серпень-вересень (Заступники директора, психолог)
7. Складання плану роботи над проблемною темою Визначення напрямків роботи, розподіл обов’язків, етап взаємодії учасників навчально-виховного процесу Забезпечити логічну послідовність вирішення завдань через взаємодію всіх учасників навчально-виховного процесу Серпень (творча група)
8. Педагогічна рада «Про діяльність педагогічного колективу щодо реалізації завдань науково-методичної проблеми логійи». Затвердження заходів щодо реалізації єдиної науково-методичної проблеми Ознайомлення всього колективу з перспективним планом реалізації науково-методичної проблеми Серпень (Директор школи, заступник директора з НВР)
Етап реалізації Зміст роботи Відповідальний Термін виконання Форма узагальнення
ІІ. Науково-теоретичне обґрунтування проблеми ( 2019-2020н.р.) Ознайомлення педагогічного колективу з концепцією нової української школи Заступник директора школи з навчально-виховної роботи, керівники творчих груп Вересень 2019р. – січень 2020 р. Міні- проекти щодо висвітлення теоретичної бази ключових компетентностей учнів
Створення моделі компетентнісного вчителя, вихователя Заступник директора школи з навчально-виховної роботи, Вересень 2019р. Семінари, школа молодого вчителя
Моніторинг професійної компетентності вчителів щодо готовності до впровадження компетентнісно орієнтованого підходу Заступник директора школи з навчально-виховної роботи Жовтень 2019 Діагностична карта
Психолого-педагогічний семінар «Практичне застосування педагогічної технології щодо створення ситуаціїуспіху» Заступник директора школи з навчально-виховної роботи Листопад 2019
Педрада :Урок як засіб розвитку творчої особистості вчителя і учня та як основа формування ключових компетентностей школярів”. Адміністрація Жовтень 2019 Рішення
Засідання ШМО вихователів і кл. керівників «Розвиток соціальної компетентності школяра як основа успіху й самовдосконалення особистості» Заступник директора школи з виховної роботи Жовтень 2019 Методичні рекомендації
Семінар вихователів та кл. керівників: «Формування громадської свідомості учнів в умовах українського державотворення шляхом поєднання традиційних та новітніх педагогічних технологій» ЗДВР, вихователі, класні керівники Грудень 2019 Рекомендації
Педрада : «Психолого-педагогічні аспекти взаємодії вчителя й учнів у спільній пошуково-пізнавальній діяльності в умовах особистісно орієнтованого навчання». Заступник директора школи з навчально-виховної роботи Грудень 2019 Рішення
Психолого-педагогічний семінар Ідеї та прийоми по створенню ситуації успіху в роботі з різною категорією учнів. Заступник директора школи з навчально-виховної роботи Жовтень2019 Методичні рекомендації
Створення моделей компетентнісного учня початкової та середньої школи Заступник директора школи з навчально-виховної роботи Березень 2020р. Презентація моделей і затвердження їх педагогічною радою

Круглий стіл:

« Сучасні психолого-педагогічні підходи до розвитку обдарованості в умовах компетентісно спрямованого навчання та виховання »
Заступник директора школи з навчально-виховної роботи Лютий 2020
Педрада: -Інноваційні процеси у створенні сучасного уроку -Роль особистості вихователя та класного керівника у формуванні комплексу навичок соціальної компетентності учнів заступники директора школи з НВР та ВР Березень 2020 р. Рішення педагогічної ради
Створення власного досвіду педагогічного колективу школи через діяльність Заступники директора , керівники МО Протягом року Публікація збірки перспективного педагогічного досвіду вчителів школи
Педагогічна рада - « Фахова компетентність учителя – важлива умова впровадження нових Державних стандартів» Адміністрація Травень 2020р
ІІІ. Науково-практичне оволодіння проблемою(2020-2021 н.р., 2021-2022 н.р.) Психолого-педагогічний семінар «Сучасний педагогічний процес: особистісно зорієнтована стратегія і тактика» Заступник директора школи з навчально-виховної роботи, практичний психолог вересень 2020 р. Методичні рекомендації
Засідання ШМО вихователів та кл.керівників «Сучасний виховний процес: національно-патріотична стратегія і тактика» Заступник директора з виховної роботи жовтень 2020р. Методичні рекомендації
Вивчення питання ціннісного ставлення особистості до суспільства й держави – шлях до розвитку патріотизму, національної свідомості, правосвідомості та політичної культури школяра Заступник директора з виховної роботи Грудень 2021 р. Анкетування
Педрада « Компетентісно-діяльнісна стратегія навчання і виховання учнів» Керівники МО заступник директора з навчально- виховної роботи Листопад 2020р. Рішення педагогічної ради
Круглий стіл «Вибір професії як життєвий проект дев’ятикласників» Заступники директора Грудень 2020
Психолого-педагогічний семінар: «Вивчення питання ціннісного ставлення особистості до праці, природи та мистецтва – важлива складова змісту виховної системи школи Заступник директора школи з навчально-виховної роботи, практичний психолог Грудень 2020 Методичні рекомендації
Педрада « Ціннісне ставлення особистості до праці, природи та мистецтва- важлива складова виховного простору школи» Заступник директора з навчально-виховної роботи Січень 2021 Рішення
Педрада «Основні умови та критерії оптимального вибору методів навчання в процесі розвитку пізнавальної діяльності учнів» Заступник директора з навчально-виховної роботи Травень 2021 Рішення
Педагогічні читання «Конкурентноспроможний педагог. Теоретичні проблеми в працях вітчизняних і зарубіжних педагогів» Заступник директора з навчально-виховної роботи Жовтень 2021
Моніторинг роботи педагогічного колективу над науково-методичною проблемою школи Заступник директора з навчально-виховної роботи Грудень 2021р. – лютий 2022 р. Методичні рекомендації
Засідання педагогічної ради «Використання інноваційних технологій у роботі вихователя та класного керівника» Заступник директора з навчально-виховної роботи Листопад 2021
Психологічний тренінг «Як стати лідером» Практичний психолог Березень 2022
Педагогічні читання «Шляхи формування висококомпетентної особистості учнів у педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського» Заступник директора з навчально-виховної роботи Квітень 2022
Педрада: «Розвиток пізнавальної самостійності і креативних компетентностей учнів через проблемно-пошукову роботу» Заступник директора з навчально-виховної роботи Січень 2022
Педрада: «Взаємозв’язок творчих можливостей учителя і учня та результативність педагогічної діяльності щодо розвитку життєвої компетентності учня» Заступник директора з навчально-виховної роботи Березень 2022
Моніторинговий аналіз роботи педагогічного колективу над науково- методичною проблемною темою школи Заступник директора з навчально-виховної роботи Березень 2021 р.
ІV. Підсумковий2022 - 2023 н.р. Педрада :Про роботу педколективу з розвитку життєвих компетентностейучнів, формування у них високої пізнавальної культури на основі творчого використання ідей В.О.Сухомлинського, активних форм організації навчально-пізнавальної діяльності учнів Заступник директора з навчально-виховної роботи Жовтень 2022
Узагальнення педагогічного досвіду щодо впровадження методичної проблеми в навчально-виховний процес Адміністрація Листопад 2022 Методична папки відкритий уроків, виховних заходів
Методичний фестиваль педагогічних інновацій в роботі над науково-методичною проблемою Педагогічний колектив Квітень 2023 Презентація «Хроніка подій»
Розробка моделі підготовленої до життя особистості в умовах санаторної школи-інтернату Березень 2023 Презентація
Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.